Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1085.-1098.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2185 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi, solidarna odgovornost
2178 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi
2177 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) i neimovinske (nematerijalne) štete Slobodan pristup
2176.2 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete
SUDSKA PRAKSA
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Popravljanje imovinske štete - naknada u novcu (Rev x 341/10-2)
Naknada neimovinske štete - duševne boli (Rev 394/2009-2)
Odgovornost proizvođača za štetu (Rev -2105/11-4)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)
Zastara naknade štete iz osnove izgubljene zarade (Rev -1292/10-2)
Odgovornost zakupca za štetu (Rev t-286/10-3)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - dizalica (Rev x 31/11-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - zračni jastuk (Rev 513/10-2)
Potraživanje kao zatezna kamata (Rev-x 1055/11)
Interni pravilnik - temelj za utvrđivanje osnova i visine štete (Rev x 750/13-2)
Nastajanje osiguranog slučaja u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju (Rev 855/03-2)
Odgovornost za neispravan proizvod (Rev 2105/11- 4)
Opasna radnja - rušenje stabla (Rev-884/2009-2)
Odgovornost države za nepravilan rad sudaca (Rev-372/10-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)