Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1085.-1098.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2185 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi, solidarna odgovornost
2183 Tužba radi novčane naknade neimovinske (nematerijalne) štete
2187 Tužba solidarnog dužnika radi regresa naknade štete
2177 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) i neimovinske (nematerijalne) štete Slobodan pristup
2178 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi
SUDSKA PRAKSA
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev x 344/10-2)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Odgovornost poslodavca za štetu radniku (Revr 1791/2010-29
Odgovornost proizvođača za štetu (Rev -2105/11-4)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Popravljanje imovinske štete - naknada u novcu (Rev x 341/10-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - pas (22 Gž-1053/19-2)
Naknada štete - oduzeto građevinsko zemljište (Gž-3598/2019-2)
Naknada štete - vrijednosni papiri (Gž-1694/2019-2)
Priznanje duga - naknada štete (Gž-2197/17-2)
Odgovornost za štetu koju počini pas lutalica (Gž-980/17-3)
Zatezne kamate - šteta u kaznenom postupku (Gž-1323/17-2)
Zaštićena najamnina - naknada štete od RH (Gž-889/17-2)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Odgovornost za štetu zbog opasne stvari (Rev x-487/2009-2)
Podijeljena odgovornost (Rev x -183/2009-2)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Imovinsko osiguranje - načelo obeštećenja (Rev x-236/10-3)
Interni pravilnik - temelj za utvrđivanje osnova i visine štete (Rev x 750/13-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev -718/10-2)
Nasljeđivanje iznosa materijalne štete (Rev -1867/11-2)
Odgovornost jedinice lokalne samouprave za štetu koju počini životinja lutalica (Gž-3791/11-3)
Naknada štete - izmakla dobit (Gž. 148/10-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - zračni jastuk (Rev 513/10-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - dizalica (Rev x 31/11-2)
Odgovornost zakupca za štetu (Rev t-286/10-3)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)