Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1085.-1106.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2176 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
2173 Tužba radi naknade štete uzrokovane neispravnim proizvodom
2171 Tužba radi naknade prekomjerne štete
2199 Tužba radi naknade štete zbog neopravdane osude
2187 Tužba solidarnog dužnika radi regresa naknade štete
2186 Tužba radi naknade štete od organizatora priredbe
2185 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi, solidarna odgovornost
2186 Tužba radi naknade štete od organizatora priredbe
23051 Tužba radi naknade štete radniku Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Odgovornost zakupca za štetu (Rev t-286/10-3)
Zastara naknade štete iz osnove izgubljene zarade (Rev -1292/10-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - dizalica (Rev x 31/11-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari (Rev x 593/2011-2)
Naknada neimovinske štete - duševne boli (Rev 394/2009-2)
Popravljanje imovinske štete - naknada u novcu (Rev x 341/10-2)
Odgovornost za štetu organizatora priredbe (Gž-4424/2008)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Porezni tretman izgubljene koristi (Mišlj. Porezne uprave od 5.9.2016.)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Naknada neimovinske štete unucima (Gž-1574/17-2)
Zatezne kamate - šteta u kaznenom postupku (Gž-1323/17-2)
Odgovornost države za štetu koju počini sudac (Gž-1544/18-2)
Odgovornost za štetu koju počini pas lutalica (Gž-980/17-3)
Odgovornost za štetu - liječnička pogreška (Rev 161/2019-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - pas (22 Gž-1053/19-2)
Naknada neimovinske štete srodnicima osobe u pritvoru (Gž-2352/17-2)
Naknada štete - HŽ (Rev-x 853/2015-2)
Naknada štete - prevrtanje metalnog gola (Rev 1907/2019-2)
Naknada štete - troškovi liječenja (Gž-1066/2019-2)
Naknada štete (Gž-861/2019-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev x 344/10-2)
Naknada neimovinske štete - mišljenje pravnih stručnjaka (Gž. 1214/10-2)
Naknada štete - izmakla dobit (Gž. 148/10-2)
Odgovornost jedinice lokalne samouprave za štetu koju počini životinja lutalica (Gž-3791/11-3)
Nasljeđivanje iznosa materijalne štete (Rev -1867/11-2)
Interni pravilnik - temelj za utvrđivanje osnova i visine štete (Rev x 750/13-2)
Odgovornost države za nepravilan rad sudaca (Rev-372/10-2)
Naknada neimovinske štete za diskriminaciju po osnovi invaliditeta (Gž-845/2021-2)
HZMO - naknada štete (Gž-1356/2020-2)
Javni ovršitelj - naknada štete (Gž-1864/2019-2)
HZMO - naknada štete (Gž-2132/2018-6)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - zračni jastuk (Rev 513/10-2)
Nenadoknadiva šteta – žig (24 Pž-3265/2022-2).
Naknada prekomjerne štete (Rev-1141/2007-2)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novča­nom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili ošteće­nik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknaduje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi nak­nadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuš­tanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnje­ve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)