Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
1430.2 Ugovor o građenju
1438 Ugovor o izvođenju građevinskih radova u inozemstvu
1435.2 Ugovor o građevinskom nadzoru
1430.1 Ugovor o građenju
1431 Ugovor o građenju s odredbom ključ u ruke
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o građenju - odgovornost za nedostatke (Pž-824/2006)
Ugovor o građenju - odstupanje od projekta (Revt-72/2004-2)
Napomena

 

Ugovor o građenju ugovor kojim se izvođač obvezuje prema odre­đenom projektu izgraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili na takvom zemljištu, odnosno na postojećoj građevini izvesti druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje isplatiti mu određenu cijenu. Sklapa se u pisanom obliku, a prije sklapanja potrebno je izraditi investicijski program, projekte i ostalu tehničku dokumentaciju te pribaviti građevin­sku dozvolu. Bitni elementi ugovora jesu gra­đevina i cijena. U izgradnji izvođač ne može odstupati od projekta bez pisane suglasnosti naručitelja, osim u slučaju hitnih nepredviđe­nih radova. Dužan je omogućiti naručitelju sta­lan nadzor nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda. Izvođač odgo­vara naručitelju i svakom drugom stjecatelju građevine za nedostatke koji se tiču ispunjava­nja zakonom određenih bitnih zahtjeva za gra­đevinu ako se pokažu u roku od deset godina od primitka radova. Izvođač odgovora i za ne­dostatke zemljišta na kojem je podignuta građe­vina, a koji se pokažu u roku od deset godina, osim ako elaboratom o geotehničkim radovima ili drugom ispravom nije utvrđeno da je zemlji­šte podobno za građenje, a tijekom građenja se nisu pojavile okolnosti koje dovode u sumnju osnovanost tih isprava. Izvođač se ne oslobađa odgovor­nosti ako je postupao po uputama naručitelja, ali ako ga je upozorio na opasnost štete, odgo­vornost se može umanjiti ili isključiti. U osta­lome se na ovu odgovornost primjenjuju odgo­varajuće odredbe o ugovoru o djelu. Ugovor o građenju s odredbom »ključ u ruke« ili si. obve­zuje izvođača da samostalno izvede sve radove na građevini. Ugovorena cijena tada obuhvaća i vrijednost nepredviđenih radova i viškova ra­dova, a isključuje se utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1654.)