Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

438.-440.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1109 Ugovor o kupoprodaji u korist treće osobe
1105 Ugovor o kupoprodaji kuće
1101 Ugovor o kupoprodaji zemljišta
1100.1 Ugovor o kupoprodaji stana
2130 Tužba radi isplate cijene prodane stvari kad je rizik prešao na kupca
2113 Tužba radi isplate dvostruke kapare
1110 Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa
1116 Ugovor o kupoprodaji s kaparom
SUDSKA PRAKSA
Kupoprodaja - jamstveni list (Pž-4535/02)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Ugovorna kazna (13 Gž.762/10-2)
Monetarni nominalizam (12 Gžx. 46/11-2)
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine (Mišljenje Porezne uprave od 8.5.2015.)
Valuta obveze (Pž-4396/13)
Ugovor o kupoprodaji s obročnim otplatama cijene - bitni sastojci (Gž-7168/07-2)
Ugovor o kapari - akcesornost (13Gž.588/10-2)
Napomena

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pra vo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko drugo pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji nekretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplatama cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bitnim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvjetom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom stanju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kupca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, isplata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, duguje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, tj. poduzeti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.)