Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

98. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2014 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev manjine
2013 Tužba radi utvrđenja postojanja razloga za isključenje suvlasnika na zahtjev manjine
2030 Tužba radi utvrđenja nastanka suvlasništva sjedinjenjem stvari
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1804 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi etažnog vlasništva
SUDSKA PRAKSA
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad nekretninom (Gž-854/08)
Razvrgnuće suvlasništva isplatom (Gž-2837/07)
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Pravo suvlasnika na prodaju svog dijela (Rev-1375/2008-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Gž- 820/09-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Prava vlasnička tužba - suvlasnički dio (Gž-1431/2008)
Upis suvlasništva (Gž-1367/06)
Razvrgnuće suvlasništva isplatom (Gž-2837/07)
Napomena

 

Suvlasništvo   vlasništvo više osoba na istoj stvari pri čemu svakom od suvlasnika pripada alikvotni dio prava vlasništva koji je računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari. Suvlasnički dijelovi se najčešće izražavaju u obliku razlomka no moguće ih je izraziti i postotkom. Suvlasništvo nastaje pravnim poslom, odlukom tijela vlasti i na temelju zakona. Svakom suvlasniku pripadaju sve ovlasti koje ima i individualni vlasnik, no on ih izražava sukladno veličini svojega suvlasničkog dijela i bez suglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako time ne vrijeđa njihova prava. Svaki suvlasnik ima pravo upravljati stvarju. Kod suvlasništva se razlikuju poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi. Razvrgnuće suvlasništva može biti dobrovoljno i sudsko. Tipični su načini razvrgnuća suvlasničke zajednice: fizička dioba stvari, geometrijska dioba, dioba po ekvivalentu, civilna dioba, razvrgnuće isplatom i razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1574.-1575.)