Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

99. st. 3.ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
2030 Tužba radi utvrđenja nastanka suvlasništva sjedinjenjem stvari
2013 Tužba radi utvrđenja postojanja razloga za isključenje suvlasnika na zahtjev manjine
2012 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev većine
1801 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva fizičkom diobom
1802 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva pokretne stvari isplatom
1804 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi etažnog vlasništva
SUDSKA PRAKSA
Upis suvlasništva (Gž-1367/06)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Razvrgnuće suvlasništva isplatom (Gž-2837/07)
Izvršavanje posjeda suvlasnika (Gž- 698/15-2)
Procesni položaj suvlasnika (Gž-4844/13-2)
Tužba za utvrđenje prava vlasništva protiv jednog od suvlasnika (Gž-2189/13-2)
Vlasništvo određenog dijela nekretnine i suvlasništvo idealnog dijela (12 Gž.4018/11-2)
Odgovornost suvlasnika za štetu (Gž.4109/11-2)
Suvlasnički dijelovi nekretnine (Rev x -995/13-2)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Gž- 820/09-2)
Presuda umjesto diobnog ugovora (Gž 8914/11)
Pravo suvlasnika na prodaju svog dijela (Rev-1375/2008-2)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Napomena

 

Suvlasništvo   vlasništvo više osoba na istoj stvari pri čemu svakom od suvlasnika pripada alikvotni dio prava vlasništva koji je računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari. Suvlasnički dijelovi se najčešće izražavaju u obliku razlomka no moguće ih je izraziti i postotkom. Suvlasništvo nastaje pravnim poslom, odlukom tijela vlasti i na temelju zakona. Svakom suvlasniku pripadaju sve ovlasti koje ima i individualni vlasnik, no on ih izražava sukladno veličini svojega suvlasničkog dijela i bez suglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako time ne vrijeđa njihova prava. Svaki suvlasnik ima pravo upravljati stvarju. Kod suvlasništva se razlikuju poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi. Razvrgnuće suvlasništva može biti dobrovoljno i sudsko. Tipični su načini razvrgnuća suvlasničke zajednice: fizička dioba stvari, geometrijska dioba, dioba po ekvivalentu, civilna dioba, razvrgnuće isplatom i razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1574.-1575.)