Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2042 Tužba radi naknade štete prema nepoštenom posjedniku
2040 Tužba vlasnika radi vraćanja nekretnine od posjednika (Reivindikacija)
2007 Tužba posrednog posjednika radi smetanja posjeda
2006 Tužba neposrednog posjednika radi smetanja posjeda po posrednom posjedniku
SUDSKA PRAKSA
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Sudska zaštita posjeda (Rev x -1078/2012-2)
Pomoćnik u posjedovanju (Gž-770/2012)
Pravni položaj nepoštenog posjednika (Rev -2146/10-2)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Poštenje posjeda (Rev -2468/10-2)
Stjecanje posjeda od nasljednika (Gž.3342/11-2)
Smetanje posjeda (13 Gž.3280/11-2)
Uređenje suposjedovnih odnosa (12 Gžx.109/11-2)
Zaštita posjeda (Gž-926/2010)
Zaštita posjeda (Gž-4819/2010-2)
Zaštita posjeda - javno dobro (Gž-1021/2009-2)
Napomena

 

Posjed, zaštita    sustav pravnih sredstava, postupaka i radnji kojima se posjed štiti od samovlasnog smetanja. Posjed se može smetati oduzimanjem i uznemiravanjem. Oduzimanje posjeda dovodi do potpunog prestanka faktične vlasti dotadašnjeg posjednika, uznemiravanjem se posjednikova faktična vlast ograničava. U hrvatskom pravu zaštita se ostvaruje putem suda i putem dopuštene samopomoći. Sudsku zaštitu posjeda ima pravo tražiti onaj koga drugi samovlasno uznemiruje u posjedu ili mu ga je oduzeo. I posjednik koji je posjed stekao samovlasno ima pravo štititi svoj posjed, jedino ga nema pravo štiti od osobe kojoj ga je samovlasno oduzeo. Pravo na sudsku zaštitu posjeda prestaje protekom subjektivnog roka od 30 dana od dana kad je smetani saznao za čin smetanja i za počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastalog smetanja (objektivni rok). (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1155.-1156.) Stvarne služnosti    stvarno pravo svagdašnjeg vlasnika povlasne nekretnine da se za potrebe te nekretnine služi na određen način nekretninom drugog vlasnika (poslužna nekretnina) ili da zahtijeva od svagdašnjeg vlasnika poslužne nekretnine da se suzdržava od obavljanja određenih radnji koje bi inače imao pravo obavljati na njoj. Prema prirodi i namjeni povlasne nekretnine razlikuju se poljske ili zemljišne i kućne ili gradske služnosti. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1538.)