Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

PNPONS

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
26053 Zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu
26051 Zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu
2698 Zahtjev FINI za provođenje rješenja o ovrsi
2600 Zahtjev za izravnu naplatu novčane tražbine
2660 Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na temelju sporazuma stranaka
26051 Zahtjev za naplatu novčane tražbine iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave
26511 Prijedlog ovršenika za odgodu izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava
26055 Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena
SUDSKA PRAKSA
Osiguranje novčane tražbine (Pž-4120/99)
Podobnost izravnu naplatu putem FINE ovršne isprave bez roka za ispunjenje (Gž-3114/14-2)
Ovrha na novčanoj tražbini - Odluka disciplinskog suda HOK (Gž-2575/14-2)
Nalog suda FINI o načinu provođenja ovrhe (Povrv 1452/2016-16).
Ovrha na novčanim sredstvima (44 Gž Ovr-862/18-2)
Napomena

Napomene:

Ovršenik je obvezan prilikom davanja Suglasnosti predočiti na uvid važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojima dokazuje svoj identitet.

Punomoćnik stranke u ovršnom postupku sukladno odredbama članka 89.a Zakona o parničnom postupku može biti odvjetnik, osoba koja je sa strankom u radnom odnosu te bračni drug i srodnik stranke do određenog stupnja srodstva (srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra).

Ako u ime ovršenika Suglasnost daje punomoćnik koji je odvjetnik, uz Suglasnost se prilaže i izvornik ili ovjerena preslika punomoći iz koje je razvidno da je isti od strane ovršenika ovlašten za poduzimanje radnje iz članka 34. stavak 15. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (specijalna punomoć). Ako u ime ovršenika Suglasnost daje punomoćnik fizička osoba koja nije odvjetnik, tada se uz Suglasnost prilaže punomoć kojom je isti od strane ovršenika ovlašten za poduzimanje radnji iz članka članka 34. stavak 15. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (specijalna punomoć) i dokaz da je bračni drug ovršenika odnosno da je srodnik ovršenika do određenog stupnja srodstva. Punomoć treba biti u izvorniku, a potpis davatelja punomoći treba biti ovjeren od strane javnog bilježnika.