Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
26053 Zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu
26051 Zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu
2698 Zahtjev FINI za provođenje rješenja o ovrsi
26051 Zahtjev za naplatu novčane tražbine iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave
26511 Prijedlog ovršenika za odgodu izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava
SUDSKA PRAKSA
Podobnost izravnu naplatu putem FINE ovršne isprave bez roka za ispunjenje (Gž-3114/14-2)
Nalog suda FINI o načinu provođenja ovrhe (Povrv 1452/2016-16).
Napomena

Napomene:

Ako je ovršenik fizička osoba, obvezan je prilikom davanja Suglasnosti predočiti na uvid važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojima dokazuje svoj identitet.

Ako je ovršenik pravna osoba, Suglasnost daje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe koja je obvezna predočiti na uvid važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojima dokazuje svoj identitet te važeće rješenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar ili izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra kojim dokazuje svoje ovlaštenje za zastupanje. Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe potpisuje Suglasnost vlastoručno te uz potpis obvezno naznačuje ovlaštenje (npr: „direktor", „član Uprave").

Punomoćnik stranke u ovršnom postupku sukladno odredbama članka 89.a Zakona o parničnom postupku može biti odvjetnik, osoba koja je sa strankom u radnom odnosu te bračni drug i srodnik stranke do određenog stupnja srodstva (srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra).

Ako u ime ovršenika (fizičke ili pravne osobe) Suglasnost daje punomoćnik koji je odvjetnik uz Suglasnost se prilaže i izvornik ili ovjerena preslika punomoći iz koje je razvidno da je isti od strane ovršenika ovlašten za poduzimanje radnje iz članka 206. stavak 3. Ovršnog zakona. U punomoći je obvezno naznačiti broj osnove i donositelja osnove za koju se Suglasnost daje (specijalna punomoć).

Ako u ime ovršenika (fizičke ili pravne osobe) Suglasnost daje punomoćnik koji je osoba u radnom odnosu kod ovršenika, uz predočenje važeće osobne iskaznice ili putovnice, uz Suglasnost se treba priložiti i izvornik ili ovjerena preslika punomoći iz koje je razvidno da je isti kao zaposlenik od strane ovršenika ovlašten za poduzimanje radnje iz članka 206. stavak 3. OZ-a. U punomoći je potrebno naznačiti broj osnove i donositelja osnove za koju se Suglasnost daje. Potpis davatelja punomoći treba biti ovjeren od strane javnog bilježnika. Ako u ime ovršenika (fizičke osobe) Suglasnost daje punomoćnik fizička osoba koja nije odvjetnik niti je u radnom odnosu kod ovršenika, treba priložiti punomoć kojom je isti od strane ovršenika ovlašten za poduzimanje radnji iz članka 206. stavak 3. OZ-a i dokaz da je bračni drug ovršenika odnosno da je srodnik ovršenika do određenog stupnja srodstva. U punomoći je potrebno naznačiti broj osnove i donositelja osnove za koju se Suglasnost daje. Punomoć treba biti u izvorniku, a potpis davatelja punomoći treba biti ovjeren od strane javnog bilježnika.