Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

115. st. 4. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2313.2 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
2315.1 Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
2316 Izvanredni otkaz ugovora o radu od strane radnika
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o radu - sudski raskid (Gžr-1654/10)
Redoviti otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Gžr-1837/10)
Odbijanje primitka odluke o otkazu ugovora o radu (Revr-780/2011-2)
Otkaz ugovora o radu - otvaranje stečajnog postupka (Revr -626/2011-2)
Sadržaj otkaza ugovora o radu (Revr-138/2005-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - trajna nesposobnost (Revr-480/2009-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Revr-165/2004-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - nastavak radnog odnosa (Revr-542/2009-2)
Napomena

 

Otkaz ugovora o radu  način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određe nim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.) 

 

Ugovor o radu   ugovor poslodavca i radnika kojim se uređuje njihov ugovorni radni odnos, a kojim radnik svoje radne sposobnosti stavlja na raspolaganje poslodavcu te za to prima naknadu u vidu plaće.  Ugovor o radu je dvostrano obvezan i naplatan ugovor. Ugovorom o radu se smatra svaki onaj ugovor koji bi poslodavac s radnikom sklopio za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu posla te ovlasti poslodavca, ima obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, uz mogućnost poslodavca da dokazuje suprotno. Ugovor o radu načelno mora biti sklopljen u pisanom obliku, ali propust u pogledu forme ne utječe na postojanje i valjanost ugovora. Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac mora prije početka rada radniku izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu s obveznim sadržajem koji odgovara ugovoru o radu. Kod sklapanja ugovora o radu sloboda ugovaranja znatno je ograničena, stranke mogu ugovoriti samo uvjete rada i zaposlenja za radnika povoljnije od onih uređenih zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem te pravilnikom o radu. Ugovor o pristupanju dugu   ugovor između vjerovnika i pristupatelja kojim on kao treći preuzima od dužnika obvezu ispunjenja vjerovnikove tražbine. Pristupatelj dugu nije u ugovornom odnosu s prvotnim dužnikom pa prema njemu i nema položaj solidarnog dužnika. Stoga, ako pristupatelj ispuni vjerovnikovu tražbinu on nema izravno pravo regresa prema prvotnom dužniku, već mora zatražiti od vjerovnika da mu ustupi vjerovnička prava prema prvotnom dužniku. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1661.-1662.) 

 

Otkazni rok, protek vremena  rok koji mora proteći između tre nutka otkazivanja ugovora o radu i nastupa stvarnih posljedica, prestanka ugovora o radu. Protekom otkaznoga roka na temelju uručeno ga otkaza ugovora o radu prestaje ugovor o ra du i radni odnos koji se na tom ugovoru osniva. Zaštitni je smisao otkaznoga roka prilagođava nje radnika odnosno poslodavca na novonastalu situaciju, prestanak radnoga odnosa, te traženje novoga posla (radnik) odnosno novoga radnika (poslodavac). Otkazni rok obvezan je u slučaju redovitoga otkazivanja ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, str. 1010.)