Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2706 Prijedlog za utvrđivanje suvlasničkog dijela u odnosu na korisnu vrijednost stana
2705 Prijedlog za smjenu postavljenog upravitelja suvlasničkoj stvari
2703 Prijedlog za razgvrnuće suvlasništva s prijedlogom da svakom suvlasniku pripadne određena stvar
1804 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi etažnog vlasništva
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1800.2 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1802 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva pokretne stvari isplatom
SUDSKA PRAKSA
Prava vlasnička tužba - suvlasnički dio (Gž-1431/2008)
Utvrđenje stečenog prava suvlasništva na nekretnini (Gž-8748/12-2)
Razvrgnuće suvlasništva (Gž-2908/14-2)
Suvlasništvo - odvoz komunalnog otpada (Gž-3858/13-2)
Samostalan posjed nekretnine od strane jednog suvlasnika (Gž-1594/15-2)
Tužba za utvrđenje prava vlasništva protiv jednog od suvlasnika (Gž-2189/13-2)
Vlasništvo određenog dijela nekretnine i suvlasništvo idealnog dijela (12 Gž.4018/11-2)
Odgovornost suvlasnika za štetu (Gž.4109/11-2)
Suvlasnički dijelovi nekretnine (Rev x -995/13-2)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Razvrgnuće suvlasništva isplatom (Gž-2837/07)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad nekretninom (Gž-854/08)
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Pravo suvlasnika na prodaju svog dijela (Rev-1375/2008-2)
Presuda umjesto diobnog ugovora (Gž 8914/11)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Gž- 820/09-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Napomena

Suvlasništvo   vlasništvo više osoba na istoj stvari pri čemu svakom od suvlasnika pripada alikvotni dio prava vlasništva koji je računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari. Suvlasnički dijelovi se najčešće izražavaju u obliku razlomka no moguće ih je izraziti i postotkom. Suvlasništvo nastaje pravnim poslom, odlukom tijela vlasti i na temelju zakona. Svakom suvlasniku pripadaju sve ovlasti koje ima i individualni vlasnik, no on ih izražava sukladno veličini svojega suvlasničkog dijela i bez suglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako time ne vrijeđa njihova prava. Svaki suvlasnik ima pravo upravljati stvarju. Kod suvlasništva se razlikuju poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi. Razvrgnuće suvlasništva može biti dobrovoljno i sudsko. Tipični su načini razvrgnuća suvlasničke zajednice: fizička dioba stvari, geometrijska dioba, dioba po ekvivalentu, civilna dioba, razvrgnuće isplatom i razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1574.-1575.)

 

  ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA