Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

31. st.1.ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1239 Ugovor o podnajmu
1228 Sporazum o raskidu ugovora o zakupu
1235 Ugovor o najmu računalne opreme
2565 Prijedlog za upis prava koncesije
2560 Prijedlog za upis prava vlasništva (kupoprodaja)Slobodan pristup
1236 Ugovor o najmu stana
1230 Ugovor o najmuSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o najmu - presuda koja zamjenjuje ugovor (Rev-486/2002-2)
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Ugovor o najmu stana - iseljenje najmoprimca (15 Gž.824/10-2 )
Zaštićena najamnina (Gžx.171/11-2)
Provedba prijavnog lista u zemljšnim knjigama (Gž-8914/11)
Tabularna isprava za upis prava vlasništva (Gž-3740/11)
Ispravak pogrešnog upisa (Gž-144/2010-2)
Sadržaj rješenja o upisu (Gž-266/10)
Predbilježba prava vlasništva nekretnine prodane strancu (Gž-1011/04)
Pogreška u upisu (Gž-63/10-2)
Napomena

Uknjižba   zemljišnoknjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja (bezuvjetno i konačno). Uknjižbu dopušta zemljišnoknjižni sud na temelju prijedloga i tabularnih isprava te je provodi u glavnoj knjizi. Privatna i javna isprava o pravnom poslu, koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu (klauzula intabulandi) a potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti javno ovjerovljen. Ako nisu dopuštene posebne pretpostavke za uknjižbu, može se dopustiti predbilježba koja se opravdanjem pretvara u uknjižbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1673.-1674.)

 

Najam ugovor kojim se najmodavac obvezuje pre­dati određenu stvar na uporabu najmoprimcu, a on se obvezuje za to plaćati određenu najam­ninu. Konsenzualan je, teretan, u pravilu nefor­malan ugovor, osim ako je objekt najma ne­kretnina. Najmodavac je dužan predati stvar i održavati ju u stanju podobnom za ugovorenu uporabu. U protivnom najmoprimac može raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete ili zahtijevati sniženje najamnine. Dužan je pravodobno izvršiti potrebne popravke, a ako je najmoprimac sam izvršio neodgodive popravke, dužan mu je naknaditi troškove. Troškove sitnih popravaka i redovite uporabe stvari snosi najmoprimac. Najmodavac snosi poreze i druge javne terete stvari. Ako bez krivnje najmoprimca stvar dospije u takvo stanje da ne može služiti ugovorenoj uporabi ili je njezina uporaba znatno i za dulje vri­jeme smanjena, najmoprimac ima pravo na sniženje najamnine te na raskid ugovora ako se stvar ne osposobi u primjerenom roku. Najmodavac ne može bez pristanka najmoprimca na stvari činiti izmjene koje ometaju njezinu uporabu, a ako izmjene uzrokuju smanjenje ili pogoršanje ugovorene uporabe, najmoprimac ima pravo na razmjerno sniženje najamnine. (Izvor: Pravni leksikon, str. 771.-772.)