Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

103.i 39.ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1835 Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretnini Slobodan pristup
1831 Ugovor o zasnivanju podzaložnog prava na nekretnini
1830.2 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
2080 Tužba radi utvrđenja ništavosti dijela založnog ugovora
2081 Tužba radi neovlaštene uporabe založene stvari
2083 Tužba radi prodaje založene pokretne stvari
1830.1 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
SUDSKA PRAKSA
Prestanak založnog prava (Gž-507/2007-2)
Upis hipoteke (Pž-5696/2008)
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Zemljišnoknjižni upis (Gž-1644/07-2)
Pravo plodouživanja (Rev-137/2007-2)
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Ispravak pogrešnog upisa (Gž-144/2010-2)
Nevaljani upis u zemlijšne knjige (Gž-2272/12)
Sadržaj rješenja o upisu (Gž-266/10)
Ispunjenje založnog prava - brisanje u zemljišnoj knjizi (Gž-3658/13-2)
Založno pravo na nekretnini koja predstavlja bračnu stečevinu (Gž.3506/11-2)
Namirenje iz založene nekretnine (Rev -327/09-3)
Založno pravo (Rev x 324/10-2)
Ovlasti plodouživatelja (Gž-37/2012)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Namirenje založnog vjerovnika (Rev-600/2007-2)
Zabilježba Ministarstva u zemljišnim knjigama (12 Gž.1061/10-2)
Ugovor o zasnivanju založnog prava - valjanost (Rev-410/00)
Napomena