Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

103.i 39.ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1835 Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretnini Slobodan pristup
1831 Ugovor o zasnivanju podzaložnog prava na nekretnini
1830.2 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
2577 Prijedlog za uknjižbu založnog prava na nekretnini i na plodovima
2578 Prijedlog za uknjižbu založnog prava
2580 Prijedlog za brisanje založnog prava
1830.1 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
SUDSKA PRAKSA
Prestanak založnog prava (Gž-507/2007-2)
Pretpostavke za valjanost hipotekarne izjave (Gž-193/10-2)
Upis hipoteke (Pž-5696/2008)
Založno pravo (Rev x 324/10-2)
Pogreška u upisu (Gž-63/10-2)
Pojedinačni ispravni postupak (Gž-1580/10-2)
Sadržaj rješenja o upisu (Gž-266/10)
Ispunjenje založnog prava - brisanje u zemljišnoj knjizi (Gž-3658/13-2)
Pravo suvlasnika na prodaju svog dijela (Rev-1375/2008-2)
Namirenje založnog vjerovnika (Rev-600/2007-2)
Ugovor o zasnivanju založnog prava - valjanost (Rev-410/00)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Idealni dio stvari (Rev 2271/12-2)
Napomena

 

Ugovor o zalogu    ugovor kojim se obvezuje dužnik ili netko treći (zalogodavac) da će radi osnivanja založnog prava, koje će osiguravati određenu vjerovnikovu tražbinu, predati vjerovniku određenu pokretnu stvar u zalog ili mu dopustiti da svoje založno pravo upiše u javnu knjigu kao teret određene stvari ili će mu prenijeti neko pravo radi osiguranja, a vjerovnik se obvezuje primljenu stvar čuvati i nakon prestanka tražbine vratiti je neoštećenu nalogodavcu ili mu omogućiti brisanje založnog prava iz javne knjige ili mu natrag prenijeti pravo. Ako je ugovor o zalogu sklopljen pred javnim bilježnikom u obliku javnobilježničkog akta ili je sklopljen u obliku privatne isprave i solemnizirao ga je javni bilježnik, tada nastaje javnobilježničko dobrovoljno založno pravo. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1813.)