Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

103.i 43..ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1220.1 Ugovor o zakupu
1220.2 Ugovor o zakupu
1223 Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta
1228 Sporazum o raskidu ugovora o zakupuSlobodan pristup
2561 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (zamjena nekretnina)
2567 Prijedlog za uknjižbu prava suvlasništva
2568 Prijedlog za uknjižbu stvarne služnosti
SUDSKA PRAKSA
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - predaja u posjed (GZZ 18/2006-2)
Sadržaj rješenja o upisu (Gž-266/10)
Nevaljani upis u zemlijšne knjige (Gž-2272/12)
Provedba prijavnog lista u zemljšnim knjigama (Gž-8914/11)
Ispravak pogrešnog upisa (Gž-144/2010-2)
Zabilježba spora (Rev-230/11-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - otkaz zbog neplaćanja zakupnine (Gž-1130/11-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - prestanak otkazom (Gž-705/11)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - prava i obveze ugovornih strana (Gž-548/10-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - sklapanje s neovlaštenom osobom (Rev 885/07-2)
Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu - status ovršne isprave (Gž-1567/08)
Isplata zakupnine (Rev 724/09)
Odgovornost zakupca za štetu (Rev t-286/10-3)
Napomena

 

Uknjižba   zemljišnoknjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja (bezuvjetno i konačno). Uknjižbu dopušta zemljišnoknjižni sud na temelju prijedloga i tabularnih isprava te je provodi u glavnoj knjizi. Privatna i javna isprava o pravnom poslu, koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu (klauzula intabulandi) a potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti javno ovjerovljen. Ako nisu dopuštene posebne pretpostavke za uknjižbu, može se dopustiti predbilježba koja se opravdanjem pretvara u uknjižbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1673.-1674.)

 

Zakup  ugovor kojim se zakupodavac obvezuje predati zakupniku određenu stvar na korištenje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu zakupninu. Davanje stvari u zakup podrazumijeva uporabu s pravom pribiranja plodova, dok se kod najma stvar daje na uporabu. Bitni sastojci ugovora o zakupu jesu stvar koja je predmet zakupa, zakupnina i vrijeme trajanja. Po prirodi i svrsi zakupa njegov predmet ne mogu biti potrošne stvari. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1811.- 1812.)