Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

103.i 35.ZZK i 297. ZoV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1005 Ugovor o ustupanju tražbine radi ispunjenja
1007 Ugovor o ustupanju tražbine radi osiguranja
1101 Ugovor o kupoprodaji zemljišta
1105 Ugovor o kupoprodaji kuće
SUDSKA PRAKSA
Sadržaj rješenja o upisu (Gž-266/10)
Predbilježba prava vlasništva nekretnine prodane strancu (Gž-1011/04)
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Konkurencija hipoteke i fiducijarnog prijenosa (Gž-3043/11-2)
Zastara potraživanja naknade štete od osiguratelja (Gž-3827/13-2)
Ustup tražbine - obavještavanje dužnika (Gž Zk-31/15-2)
Prijeboj zastarjelo potraživanje (Pž-1378/99)
Zastarijevanje tražbina osiguravatelja iz ugovora o osiguranju (Rev 1371/09-2)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Nevaljani upis u zemlijšne knjige (Gž-2272/12)
Provedba prijavnog lista u zemljšnim knjigama (Gž-8914/11)
Zabilježba zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine (Gž-1349/2008)
Tabularna isprava za upis prava vlasništva (Gž-3740/11)
Napomena

 

Uknjižba   zemljišnoknjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja (bezuvjetno i konačno). Uknjižbu dopušta zemljišnoknjižni sud na temelju prijedloga i tabularnih isprava te je provodi u glavnoj knjizi. Privatna i javna isprava o pravnom poslu, koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu (klauzula intabulandi) a potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti javno ovjerovljen. Ako nisu dopuštene posebne pretpostavke za uknjižbu, može se dopustiti predbilježba koja se opravdanjem pretvara u uknjižbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1673.-1674.)