Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

103.i 38. ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2594.1 Prijedlog za ispravak pogrešnog upisa
1840.1 Ugovor o zasnivanju prava građenja
2580 Prijedlog za brisanje založnog prava
2581 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva posljednjeg stjecatelja od izvanknjižnog vlasnika
2592 Prijedlog za brisanje zabilježbe spora
SUDSKA PRAKSA
Pravo građenja (Gž-1815/2008-2)
Pravo građenja II (Pž-1404/04)
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Ugovor o građenju - odgovornost za nedostatke (Pž-70/02)
Ugovor o građenju - odgovornost za nedostatke (Pž-824/2006)
Ugovor o građenju - odstupanje od projekta (Revt-72/2004-2)
Samostalna uporabna cjelina - građenje (Us-4440/10)
Napomena

 

Uknjižba   zemljišnoknjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja (bezuvjetno i konačno). Uknjižbu dopušta zemljišnoknjižni sud na temelju prijedloga i tabularnih isprava te je provodi u glavnoj knjizi. Privatna i javna isprava o pravnom poslu, koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu (klauzula intabulandi) a potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti javno ovjerovljen. Ako nisu dopuštene posebne pretpostavke za uknjižbu, može se dopustiti predbilježba koja se opravdanjem pretvara u uknjižbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1673.-1674.)

 

Pravo građenja  ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svog nositelja da na tom zemljištu ili ispod njega ima vlastitu zgradu trajno fizički spojenu s tim zemljištem, a vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti. Pravo građenja je neodvojivo od njime opterećenog zemljišta, pa tko na bilo kojem pravnom temelju stekne vlasništvo opterećenog zemljišta stekao ga je opterećenog pravom građenja, ako zakonom nije drugačije određeno. Pravo građenja se osniva na temelju pravnog posla vlasnika nekretnine koja se opterećuje i odlukom suda. Sud može svojom odlukom osnovati pravo građenja u postupku diobe i ostavinskom postupku ali samo kad je tim postupcima ovlašten osnovati služnost. Prenošenjem prava građenja prenosi se i vlasništvo zgrade izgrađene na tom pravu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str.1218.-1219.)