Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

45.ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1870 Ugovor o upravljanju nekretninom
1850 Međuvlasnički ugovorSlobodan pristup
1804 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi etažnog vlasništva
1803 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi prava služnosti
1801 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva fizičkom diobom
1805 Ugovor o raspolaganju zajedničkom stvari
SUDSKA PRAKSA
Vlasništvo određenog dijela nekretnine i suvlasništvo idealnog dijela (12 Gž.4018/11-2)
Odgovornost suvlasnika za štetu (Gž.4109/11-2)
Upravljanje zajedničkom stvari - izvanredna uprava (Gž-2977/12-2)
Suvlasnički dijelovi nekretnine (Rev x -995/13-2)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Upravitelj zgrade - pasivna legitimacija (Revt 243/2010-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Gž- 820/09-2)
Preuređenje suvlasničke zgrade (Gž-185/07-2)
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Utvrđenje stečenog prava suvlasništva na nekretnini (Gž-8748/12-2)
Razvrgnuće suvlasništva (Gž-2908/14-2)
Suvlasništvo - odvoz komunalnog otpada (Gž-3858/13-2)
Samostalan posjed nekretnine od strane jednog suvlasnika (Gž-1594/15-2)
Tužba za utvrđenje prava vlasništva protiv jednog od suvlasnika (Gž-2189/13-2)
Upravitelj zgrade - pasivna legitimacija (Revt 243/2010-2)
Zajednička pričuva - zahtjevanje plaćanja (Gž-2023/2013-2).
Prestanak stanarskog prava (Gž.5026/12-2)
Zajednička pričuva (10 Gž.1357/12-2)
Odgovornost upravitelja za štetu (Gž-2171/2008)
Napomena