Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1800.2 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1801 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva fizičkom diobom
1802 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva pokretne stvari isplatom
1803 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi prava služnosti
1804 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi etažnog vlasništva
SUDSKA PRAKSA
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Gž- 820/09-2)
Pravo suvlasnika na prodaju svog dijela (Rev-1375/2008-2)
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Razvrgnuće suvlasništva isplatom (Gž-2837/07)
Utvrđenje stečenog prava suvlasništva na nekretnini (Gž-8748/12-2)
Razvrgnuće suvlasništva (Gž-2908/14-2)
Samostalan posjed nekretnine od strane jednog suvlasnika (Gž-1594/15-2)
Tužba za utvrđenje prava vlasništva protiv jednog od suvlasnika (Gž-2189/13-2)
Vlasništvo određenog dijela nekretnine i suvlasništvo idealnog dijela (12 Gž.4018/11-2)
Suvlasnički dijelovi nekretnine (Rev x -995/13-2)
Korištenje grobnog mjesta (12 Gž.1216/11-2)
Vlasništvo određenog dijela nekretnine i suvlasništvo idealnog dijela (12 Gž.4018/11-2)
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Upis suvlasništva (Gž-1367/06)
Stjecanje vlasništva - razvrgnuće (Rev–132/03)
Prava vlasnička tužba - suvlasnički dio (Gž-1431/2008)
Napomena

Suvlasništvo   vlasništvo više osoba na istoj stvari pri čemu svakom od suvlasnika pripada alikvotni dio prava vlasništva koji je računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari. Suvlasnički dijelovi se najčešće izražavaju u obliku razlomka no moguće ih je izraziti i postotkom. Suvlasništvo nastaje pravnim poslom, odlukom tijela vlasti i na temelju zakona. Svakom suvlasniku pripadaju sve ovlasti koje ima i individualni vlasnik, no on ih izražava sukladno veličini svojega suvlasničkog dijela i bez suglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako time ne vrijeđa njihova prava. Svaki suvlasnik ima pravo upravljati stvarju. Kod suvlasništva se razlikuju poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi. Razvrgnuće suvlasništva može biti dobrovoljno i sudsko. Tipični su načini razvrgnuća suvlasničke zajednice: fizička dioba stvari, geometrijska dioba, dioba po ekvivalentu, civilna dioba, razvrgnuće isplatom i razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1574.-1575.)