Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2612 Prijedlog za ovrhu na nekretnini ovršenika
Proposal for execution on real estate

Pravni temelj

79.-132.OvZ

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2616 Prijedlog za ovrhu radi ispražnjenja i predaje nekretnine
2090 Tužba radi upisa u zemljišne knjige nekretnine koja je stečena od izvanknjižnog vlasnika
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina) Slobodan pristup
2040 Tužba vlasnika radi vraćanja nekretnine od posjednika (Reivindikacija)
SUDSKA PRAKSA
Obustava ovrhe (Pž-5316/05)
Obustava ovrhe (Pž-7777/2004)
Zabilježba ovrhe - parcelacija nekretnine (Gž-1030/15-6)
Zabilježba ovrhe (GŽ-10272/11-2 )
Upis ovrhe u ZK - dvije ovrhe (Gž-6583/11-2)
Ovrha na javnom dobru (1409/09-2)
Podobnost ovršne isprave za ovrhu (Pž-4775/10)
Prokazni popis imovine (Pž-2981/01)
Ovršni postupak - naknada troškova (Pž 8136/2010)
Prijedlog za ovrhu (Pž -1302/09)
Ovrha radi ispražnjenja i prodaje nekretnine (Gž-2359/13-2)
Prijedlog za promjenu sredstva i predmeta ovrhe (Gž-1742/14-2)
Nedopuštenost ovrhe (Gž-4486/10)
Podobnost ovršne isprave za ovrhu (Pž-4775/10)
Zabilježba ovrhe u ZK (Rev-1066/20072)
Napomena

 

Ovrha na nekretnini posebna ovrha radi naplate novčanih tražbina na nekretninama. Za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na nekretnini i za provedbu te ovrhe mjesno je nadležan sud na čijem se području nekretnina nalazi. Ovrha se provodi zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvrđenjem vri­jednosti nekretnine, prodajom nekretnine i namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenoga prodajom. U pravilu predmet ovrhe može biti samo nekretnina kao cjelina određena pravili­ma koja uređuju vlasništvo i druga stvarna pra­va i zemljišne knjige. Predmet ovrhe mogu biti i idealni suvlasnički dio nekretnine te  pravo građenja i plodouživanja. Uz prijed­log za ovrhu na nekretnini ovrhovoditelj je du­žan podnijeti izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz o tome da je nekretnina upisana kao vlas­ništvo ovršenika. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 1021.)