Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

162.ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2592 Prijedlog za brisanje zabilježbe spora
25901 Prijedlog za brisanje zabilježbe hipotekarne tužbe
2594.1 Prijedlog za ispravak pogrešnog upisa
1830.1 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
SUDSKA PRAKSA
Prestanak založnog prava (Gž-507/2007-2)
Pretpostavke za valjanost hipotekarne izjave (Gž-193/10-2)
Ugovor o zasnivanju založnog prava - valjanost (Rev-410/00)
Upis hipoteke (Pž-5696/2008)
Napomena


Hipoteka    dobrovoljno založno pravo na stvari koje se osniva bez predaje stvari vjerovniku u posjed i koje ga ne ovlašćuje da drži zalog u posjedu. U pravilu se hipoteka koristi kao pojam koji se odnosi na založno pravo na nekretnini, jer je na nekretnini moguće osnovati založno pravo jedino kao hipoteku, međutim hipoteku je moguće pod određenim pretpostavkama zasnovati i na pokretninama (mobilijarna hipoteka, registarsko založno pravo). Kad se radi o hipoteci na nekretninama, vjerovnik osigurane tražbine nema pravo na posjed nekretnine, niti ima pravo ubirati i prisvajati njezine plodove i druge koristi od nje ili bilo kako upotrebljavati tu nekretninu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 409.)