Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3977 Odluka o isplati dobiti
Slobodan pristup

Pravni temelj

406.ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3978 Odluka o isplati predujma dobiti
3957 Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću zadržanom dobiti
3980 Odluka o isključenju isplate dobiti
3981 Odluka o upotrebi kumulirane dobiti zadržane iz ranijih godina
3973.1 Odluka o upotrebi dobiti
3975 Odluka o sudjelovanju radnika u dobiti
SUDSKA PRAKSA
Podjela dobiti (Revt-40/07-2)
Podjela dobiti (Pž-6648/2005)
Imenovanje posebnih revizora (Pž-6441/10)
Upotreba dobiti (Pž-8732/2003)
Dioničko društvo - podjela dobiti (Revt 40/07-2)
Napomena

Društvo s ograničenom odgovornošću    pravna osoba i u kojoj svaki član (fizička ili pravna osoba) sudjeluje svojim osnovnim ulogom u temeljnom kapitalu, s tim da prema trećim osobama odgovara društvo a članovi ne odgovaraju za obveze društva.  D.o.o. može osnovati jedna ili više osoba, u prvom slučaju društvo se osniva na temelju izjave o osnivanju a u drugom na temelju društvenog ugovora. Akti moraju biti sastavljeni u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Temeljni kapital d.o.o. ne može biti manji od 20 000 Kn a temeljni ulog od 200 Kn. Temeljni kapital se dijeli na onoliko dijelova koliko ima osnivatelja, pri čemu svaki dio ima onu novčanu vrijednost koju se pojedini osnivatelj obvezuje unijeti u društvo. D.o.o. ima obvezatno dva organa (skupštinu i upravu) a nadzorni odbor samo kad je propisano ili određeno društvenim ugovorom. Članska prava koja pripadaju članu društva proizlaze iz preuzimanja i unosa temeljnog uloga. Članska prava se dijele na imovinska i upravljačka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 261.-263.)