Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

110. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2197 Tužba radi naknade štete zbog objavljivanja informacije
2187 Tužba solidarnog dužnika radi regresa naknade štete
2183 Tužba radi novčane naknade neimovinske (nematerijalne) štete
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete
2163 Tužba radi naknade štete zbog oštećenja uskladištene stvari
2171 Tužba radi naknade prekomjerne štete
2181 Tužba radi naknade štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja
2183 Tužba radi novčane naknade neimovinske (nematerijalne) štete
23051 Tužba radi naknade štete radniku Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Odgovornost za štetu - osnova odgovornosti (Revr-1131/2007-2)
Naknada štete poslodavcu (Rev 117/07-2)
Odgovornost za štetu koju pretrpe treće osobe (Gž. 1031/05-2)
Odgovornost za štetu - uvoznik (Gž. 2122/04)
Naknada štete - smanjenje životne aktivnosti (Gž. 1065/05-2)
Dospijeće obveze naknade štete (33 Gž-1340/2021-2).
Nenadoknadiva šteta – žig (24 Pž-3265/2022-2).
Naknada štete na teret HZMO (Gž-789/2021-2)
Odgovornost radnika za štetu poslodavcu (Gžr-1517/10-2)
Sadržaj ugovora o radu (Revr-762/11-2)
Diskriminacija radnog mjesta (Revr 135/09-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu zbog robnog manjka (Revr-1823/10-2)
Naknada štete radniku - prestanak radnog odnosa (Gž R-34/16-2)
Odgovornost poslodavca za štetu radniku (Gž R-400/18-2)
Odgovornost poslodavca za štetu trećima (Rev-1180/08-2)
Odgovornost radnika za štetu poslodavcu (Gžr-1517/10-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev x-345/11-2)
Odgovornost poslodavca za štetu radniku (Revr 1791/2010-29
Napomena

Naknada štete oblik popravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili buduće štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravdavaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odrediti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospijeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)