Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

127. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2343 Očitovanje radničkog vijeća - protivljenje odluci o otkazu
2336 Odluka o usvajanju zahtjeva za zaštitu prava radnika
2313.1 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Izvanredni otkaz - zadržavanje prikupljene pomoći (Rev r 1583/16-2)
Redoviti otkaz - upozorenje na kršenje prava iz radnog odnosa (Gž R 1025/16)
Redoviti otkaz - upozorenje na kršenje prava iz radnog odnosa (Gž R 1025/16)
Otkaz radniku s obvezom uzdržavanja (Gž-3317/14-2)
Raspuštanje radničkog vijeća - povreda prava osobnosti radnika (Gž-22/2012-2)
Poništenje izbora za radničko vijeće (Gž-4/2007-2)
Isključenje člana radničkog vijeća (Gž-25/2009-2)
Zaštita prava iz radnog odnosa - rok (Gž R148/17)
Nedopušteni otkaz - vraćanje radnika na posao (Gžr-1731/10)
Savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom (Revr-1745/11-2)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Radničko vijeće kao stranka pred sudom (Gž-31/11-2)
Obveza savjetovanja sa radničkim vijećem prije donošenja otkaza (Revr 238/09-2)
Pravilnik o radu (Revr 721/05-2)
Sindikalni povjerenik (Revr-560/2008-2)
Napomena

Otkaz ugovora o radu način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe­noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje­ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva­nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određe­nim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad­nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re­doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.)

 

Otkazni rok  protek vremena, rok koji mora proteći između tre­nutka otkazivanja ugovora o radu i nastupa stvarnih posljedica, prestanka ugovora o radu. Protekom otkaznoga roka na temelju uručeno­ga otkaza ugovora o radu prestaje ugovor o ra­du i radni odnos koji se na tom ugovoru osniva. Zaštitni je smisao otkaznoga roka prilagođava­nje radnika odnosno poslodavca na novonastalu situaciju, prestanak radnoga odnosa, te traženje novoga posla (radnik) odnosno novoga radnika (poslodavac). Otkazni rok obvezan je u slučaju redovitoga otkazivanja ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, str. 1010.)