Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1850 Međuvlasnički ugovor

Pravni temelj

375. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1870 Ugovor o upravljanju nekretninom
1855 Ugovor o utvrđivanju suvlasničkih udjela
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
2059 Prijedlog za osnivanje služnosti u postupku diobe suvlasništva
2012 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev većine
2013 Tužba radi utvrđenja postojanja razloga za isključenje suvlasnika na zahtjev manjine
2014 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev manjine
2030 Tužba radi utvrđenja nastanka suvlasništva sjedinjenjem stvari
SUDSKA PRAKSA
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad nekretninom (Gž-854/08)
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Suvlasnički dijelovi nekretnine (Rev x -995/13-2)
Odgovornost suvlasnika za štetu (Gž.4109/11-2)
Vlasništvo određenog dijela nekretnine i suvlasništvo idealnog dijela (12 Gž.4018/11-2)
Zajednička pričuva (10 Gž.1357/12-2)
Bespravno sagrađena zgrada - međuvlasnički ugovor - pričuva (Gž-3107/14-2)
Zajednička pričuva (Gž-389/15-2)
Zajednička pričuva - zastara tražbine (Gž-963/14-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Mišlj. Porezne uprave od 27.6.2017.)
Suvlasništvo - fizička dioba (Gž-1749/09-2)
Suvlasništvo - fizička dioba u ovrsi Gž Ovr-1302/16-2
Preuređenje suvlasničke zgrade (Gž-185/07-2)
Ulaganje u suvlasničku nekretninu (Gž-1538/05)
Napomena