Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1850 Međuvlasnički ugovor

Pravni temelj

375. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1805 Ugovor o raspolaganju zajedničkom stvari
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1870 Ugovor o upravljanju nekretninom
SUDSKA PRAKSA
Preuređenje suvlasničke zgrade (Gž-185/07-2)
Ulaganje u suvlasničku nekretninu (Gž-1538/05)
Napomena