Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

390. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3950.2 Odluka o davanju prokure
3005 Izjava o preuzimanju temeljnog uloga
3004 Izjave članova društva o nepodmirenim dugovanjima
3001.2 Društveni ugovor
3000 Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Prestanak d.o.o. (Pž-4231/00)
Sjedište društva (Pž-4575/07)
Izmjena društvenog ugovora (Pž-3027/03)
Izvadak iz sudskog registra (Pž-8126/2004)
Zastupanje društva (Pž-1651/03)
Vlasništvo nekretnine pravnog slijednika društvenog poduzeća (Gž-2756/16-2)
Brisanje upisa iz sudskog registra (Pž-1094/2009)
Napomena

Društvo s ograničenom odgovornošću    pravna osoba u kojoj svaki član (fizička ili pravna osoba) sudjeluje svojim osnovnim ulogom u temeljnom kapitalu, s tim da prema trećim osobama odgovara društvo dok članovi ne odgovaraju za obveze društva.  D.o.o. može osnovati jedna ili više osoba, u prvom slučaju društvo se osniva na temelju izjave o osnivanju a u drugom na temelju društvenog ugovora. Akti moraju biti sastavljeni u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Temeljni kapital d.o.o. ne može biti manji od 20 000 Kn a temeljni ulog od 200 Kn. Temeljni kapital se dijeli na onoliko dijelova koliko ima osnivatelja, pri čemu svaki dio ima onu novčanu vrijednost koju se pojedini osnivatelj obvezuje unijeti u društvo. D.o.o. ima obvezatno dva organa (skupštinu i upravu) a nadzorni odbor samo kad je propisano ili određeno društvenim ugovorom. Članska prava koja pripadaju članu društva proizlaze iz preuzimanja i unosa temeljnog uloga. Članska prava se dijele na imovinska i upravljačka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 261.-263.)