Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1230 Ugovor o najmu vozila
Contract of lease

Pravni temelj

550.-566. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1235 Ugovor o najmu računalne opreme
1231 Ugovor o podnajmu
2193 Tužba radi iseljenja najmoprimca
1236.1 Ugovor o najmu stana
2563 Prijedlog za uknjižbu prava najma
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o najmu - presuda koja zamjenjuje ugovor (Rev-486/2002-2)
Ugovor o najmu stana - iseljenje najmoprimca (15 Gž.824/10-2 )
Porezni tretman iznajmljivanja apartmana putem Airbnb Online Platforme (Mišljenje Porezne uprave od 24.07.2015.)
Usluge najma i zakupa (Mišlj. Porezne uprave od 30.8.2016.)
Zaštićena najamnina (Gžx.171/11-2)
Prestanak ugovora o najmu stana (Rev-1332/01)
Napomena

 

Najam ugovor kojim se najmodavac obvezuje pre­dati određenu stvar na uporabu najmoprimcu, a on se obvezuje za to plaćati određenu najam­ninu. Konsenzualan je, teretan, u pravilu nefor­malan ugovor, osim ako je objekt najma ne­kretnina. Najmodavac je dužan predati stvar i održavati ju u stanju podobnom za ugovorenu uporabu. U protivnom najmoprimac može raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete ili zahtijevati sniženje najamnine. Dužan je pravodobno izvršiti potrebne popravke, a ako je najmoprimac sam izvršio neodgodive popravke, dužan mu je naknaditi troškove. Troškove sitnih popravaka i redovite uporabe stvari snosi najmoprimac. Najmodavac snosi poreze i druge javne terete stvari. Ako bez krivnje najmoprimca stvar dospije u takvo stanje da ne može služiti ugovorenoj uporabi ili je njezina uporaba znatno i za dulje vri­jeme smanjena, najmoprimac ima pravo na sniženje najamnine te na raskid ugovora ako se stvar ne osposobi u primjerenom roku. Najmodavac ne može bez pristanka najmoprimca na stvari činiti izmjene koje ometaju njezinu uporabu, a ako izmjene uzrokuju smanjenje ili pogoršanje ugovorene uporabe, najmoprimac ima pravo na razmjerno sniženje najamnine. (Izvor: Pravni leksikon, str. 771.-772.)