Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1117 Ugovor o kupoprodaji s odustatninom
Contract of sale with forfeit money

Pravni temelj

376.-473. i 306.-307. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1123 Sporazum o raskidu ugovora o kupoprodaji
1120 Ugovor o kupoprodaji sa isključenjem odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke
1118 Ugovor o kupoprodaji s kaucijom
1116 Ugovor o kupoprodaji s kaparom
1115 Ugovor o kupoprodaji sa obročnom otplatom cijene
1113 Ugovor o kupoprodaji sa specifikacijom
1112 Ugovor o kupoprodaji po uzorku
1110 Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa
1107 Ugovor o kupoprodaji sa odgodnim uvjetom
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora prije isteka roka (Pž-6944/2003)
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev-266/2007-2)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Rev-717/2005-2)
Kupoprodaja - obavijest o nedostacima stvari (Rev-618/11-2)
Kupoprodaja - odgovornost za nedostatke (Pž-4860/2007)
Kupoprodaja tuđe stvari (Rev -1370/09-2)
Sklapanje ugovora - izjava volje (Rev -847/10-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Pž-2535/2006)
Odustatnina (Rev 1361/96)
Napomena

 

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pravo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko dru­go pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji ne­kretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplata­ma cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bit­nim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvjetom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom sta­nju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kup­ca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, is­plata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, du­guje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, tj. poduze­ti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.) Kupnja na probu (pokus)  ugovor o kupoprodaji kojim stranke ugovaraju da kupac zadržava pravo isprobati stvar i utvrditi odgovara li njegovim potreba ma te izjasniti se ostaje li pri ugovoru; kupnja na pokus ili ogled. Ako stranke izričito ne ugovore raskidni uvjet, ugovor je zaključen pod odgodnim, u pravilu potestativnim uvjetom. Ako je stvar predana kupcu pa on odmah po isteku roka određenoga za probu ne obavijesti prodavatelja da odustaje od ugovora ili ne vrati stvar, smatra se da je ostao pri ugovoru. Izjavi li kupac da ne prihvaća kupnju, smatra se da ugovor nije ni nastao, a kupac je dužan odmah vratiti stvar, inače odgovara za štetu. Kako je riječ o ugovoru s odgodnim uvjetom, vlasništvo stvari ne prelazi na kupca u trenutku predaje na probu, nego u trenutku izjave da ostaje pri ugovoru. Stoga i rizik slučajne propasti stvari do izjave kupca da prihvaća stvar ili do isteka roka probe snosi prodavatelj. Ako stvar nije predana kupcu, prodavatelj mu je dužan omogući ti pregled stvari, a kupac ga je dužan u roku obavijestiti ostaje li pri ugovoru. Šutnja se u tom slučaju tumači kao odustanak. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.)