Egzemplar logotip

 

............................ iz ................  OIB ...................... (u daljnjem tekstu: jamac)

i

............................. iz ...............  OIB ....................... (u daljnjem tekstu: vjerovnik) sklopili su sljedeći.

 

UGOVOR O JAMSTVU

 

Predmet ugovora

Članak 1.

(1) Jamac i vjerovnik utvrđuju da je vjerovnik dana ................... godine sklopio ugovor o kupoprodaji kojim je kupcu .................. iz ................... (u daljnjem tekstu: glavni dužnik), prodao ............... .

(2) Vjerovnik je ispunjavajući obvezu prodavatelja iz tog ugovora predmet ugovora o kupoprodaji predao kupcu, koji je obvezao da će vjerovniku isplatiti kupovnu cijenu od ............. kuna dana ................. godine.

 

Obveza jamca

Članak 2.

Jamac se obvezuje da će u slučaju ako glavni dužnik ne plati svoj dospjeli dug vjerovniku u cijelosti, platiti dug glavnog dužnika u roku od osam dana, računajući od isteka roka za ispunjenje obveze koji će vjerovnik odrediti glavnom dužniku u pismenom pozivu.

 

Obavještavanje jamca o dužnikovom propuštanju

Članak 3.

Vjerovnik se obvezuje bez odgađanja obavijestiti jamca o tome da glavni dužnik nije ispunio na vrijeme svoju obvezu plaćanja.

 

Obveza jamcu u slučaju spora

Članak 4.

Jamac se obvezuje da će u slučaju spora između vjerovnika i glavnog dužnika poduzeti odgovarajuće radnje kod glavnog dužnika u svrhu urednog ispunjenja dužnikove obveze.

 

Primjerci ugovora

Članak 5.

Ovaj ugovor sastavljen je u ....... jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana uzima po ............ primjerak.

 

Nadležnost suda

Članak 6.

Stranke se obvezuju da će sve sporove koji eventualno proizađu iz obveza rješavati sporazumno a ukoliko to neće biti moguće nadležan je Općinski sud u .................... .

 

 

U ....................., ................... godine.

 

 

JAMAC:                                                                                                                    VJEROVNIK:

............................                                                                                              .................................