Egzemplar logotip

 

 

TRGOVAČKOM SUDU U ..................

 

Pravna stvar:

Tužitelj: ..................... iz ……………..

Tuženik: ...................... iz ……………………

 

TUŽBA

radi utvrđenja da je ugovor raskinut

vrijednost predmeta spora ......... kn

 

1. Tužitelj se ugovorom o djelu od ........... godine obvezao da će od materijala dobivenog od tuženika izraditi prema dobivenom nacrtu specijalni stroj za obradu metala i to izradu radijusa na cijevima max promjera 100 mm, i to u roku .... dana od predaje materijala tužitelju.

Tuženik se obvezao platiti cijenu ukupno ................ kn.

Dokaz: Ugovor o djelu od ......... pod A)

 

2. Dana ............ godine tuženik je tužitelju predao materijal za izradu naručenog stroja za obradu metala te nacrt izrade stroja. Međutim tužitelj je utvrdio da navedeni nacrt ne odgovara namijenjenom stroju budući da je nacrtom koji je dostavio tuženik predviđena izrada radijusa na cijevima max promjera 75 mm.

Dokaz: Uvid u tehničku dokumentaciju

 

3. Dopisom od .......... godine tužitelj je obavijestio tuženika da predani nacrt ne odgovara za proizvodnju specijalnog stroja za obradu metala i izradu radijusa na cijevima max promjera 100 mm i pozvao ga da dostavi nacrt za izradu takvog stroja, na što se tuženik oglušio.

Dokaz: Dopis tužitelja od .........godine pod B)

 

4.  Tužitelj je dopisom od ...........godine raskinuo ugovor o djelu od .......... godine, na što je tuženik odgovorio dopisom od ............ godine kojim prijeti podnošenjem tužbe radi ispunjenja ugo­vora i naknade štete.

Dokaz: Dopis od ............ godine pod C), dopis od ............ godine pod D)

 

5.  Slijedom navedenog a temeljem čl. 599. Zakona o obveznim odnosima tužitelj predlaže da sud nakon provedenog ročišta donese

 

PRESUDU

I.  Utvrđuje se da je ugovor o djelu od ............ godine ko­jim se tužitelj obvezao izraditi od materijala tuženika specijalni stroj za obradu metala po cijeni od ............ kn raskinut.

 

II.  Tuženik je dužan naknaditi tužitelju parnični trošak u roku 8 dana pod pri­jetnjom ovrhe.

 

 

Za tužitelja

............................