Egzemplar logotip

 

OPĆINSKOM SUDU U ......................

 

Pravna stvar:

Tužitelj: ............................ iz ………….. OIB ....................

Tuženik: ........................... iz …………... OIB ......................

 

TUŽBA

radi utvrđenja prava vlasništva i predaje u posjed

dvostruko

vrijednost spora: ........... kn

 

1.  Dana ................. godine tužitelj je ugovorom o kupoprodaji od prodavatelja .................. iz …………. kupio građevinsko zemljište u površini od .... m2, koje je kao č.k. br. ...... upisano u z.k. ul. .... k.o. ....... . U posjed ove nekretnine tužitelj je stupio istoga dana.

Dokaz: preslika Ugovora o kupoprodaji od ................... pod A)

 

2. Zbog iznenadnog odlaska u inozemstvo, tužitelj nakon predaje navedene nekretnine u posjed nije počeo namjeravanu gradnju obiteljske kuće niti je upisao svoje vlasništvo u zemljišne knjige.

 

3.  Tuženik je ……….. godine stupio u posjed nekretnine iz toč. 1. ove tužbe, kada je počeo s pripremnim radovima za gradnju kuće, za što je tužitelj saznao u kolovozu iste godine tijekom posjeta iz inozemstva. Svoj čin stupanja u posjed navedene nekretnine tuženik je tužitelju pravdao navodom da mu je ................ istu nekretninu darovao .............. godine, kada su sačinili ugovor o darovanju u pisanom obliku. Darovatelj je navedenu nekretninu darovao tuženiku uslijed prijetnji tuženika što je ……… godine utvrđeno i presudom Općinskog suda u ………..  br. ……….

Dokaz: saslušanje stranaka; presuda Općinskog suda u ………..  br. ………. pod B)

 

4. Tuženik je ne­kretninu stekao besplatno i to nevaljalim ugovorom, a u posjed nekretnine je ušao samovoljno bez da mu je navodni darovatelj taj posjed predao te stoga ima slabiji pravni temelj stjecanja posjeda. Tužitelj je nekretninu stekao naplatnim pravnim poslom te je o kupoprodaji te nekretnine sačinjen valjani ugovor, nakon kojeg mu je prodavatelj navedenu nekretninu i predao u posjed. Tužitelj je zbog gore navedenog, pošten, istinit i zakonit posjednik predmnijevani vlasnik nekretnine iz toč. 1. tužbe.

 

5. Budući da tuženik odbija predati tužitelju posjed gore navedene nekretnine, stoga tužitelj temeljem čl. 166. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima podnosi tužbu i predlaže naslovljenom sudu da po provedenom po­stupku donese sljedeću

 

PRESUDU

I.  Utvrđuje se da je tužitelj .......... iz ............ vlasnik č.k. br. ............., u naravi građevinsko zemljište u površini ........m2, koje je upisano u z.k. ul. .... k.o. ......, pa je tuženik ................. iz ................., dužan tužitelju predati posjed te nekretnine.

 

II. Tuženik je dužan tužitelju nadoknaditi parnični trošak, sve u roku od 15 dana.

 

 

Tužitelj

 ...............