Egzemplar logotip

 

OPĆINSKI SUD U ...........

 

Pravna stvar:

Tužiteljica: ................... iz ..................

Tuženik: ................... iz ......................

 

 

TUŽBA

radi razvoda braka

 

1. Stranke su dana .......... godine zaključile brak koji je upisan u matičnu knjigu vjenčanih koja se vodi kod Matičnog ureda ....... pod brojem ........ . U braku je rođeno dijete mldb. ............. .

Dokaz: izvod iz matične knjige vjenčanih, broj ......... od ..............; izvod iz matične knjige rođenih, broj ............ od ..............

 

2. Tužitelj je unazad dvije godine sklon prekomjernoj konzumaciji alkohola te je u takvom stanju u dva navrata fizički napadao tužiteljicu. Tužitelj zanemaruje odgoj djeteta i čak izbjegava kontakte sa djetetom, te su odnosi između supružnika ozbiljno poremećeni. Tužiteljica se obratila Centru za socijalni rad u ...... radi pokušaja mirenja, koje nije uspjelo.

Dokaz: zapisnik Policijske postaje ............ od .......... i ..........., saslušanje stranaka, prijepis zapisnika od ............. godine

 

3. O odgoju i čuvanju djeteta stranaka brine najviše tužiteljica. Kako je dijete s obzirom na uzrast i spol, kao i dosadašnji način života vezano uz maj­ku, to se predlaže dijete povjeriti na čuvanje i odgoj tužiteljici, što je u interesu daljnjeg razvoja djeteta.

Dokaz: saslušanje stranaka; pribavljanje mišljenja Centra za socijalni rad u .........

 

4. Potrebe djeteta za uzdržavanje su najmanje ......... kn mjesečno, što odgovara povećanim mogućnostima roditelja. Tužiteljica je zaposlena u ............... u ........ d.o.o. te prima plaću .............. kn a drugih prihoda nema. Tuženik je zaposlen u ............ d.d. i prima plaću od ......... kn. Drugih obveza uzdržavanja, osim u odnosu na dijete, tuženik nema. Stoga tužiteljica smatra da je tuženik u mogućnosti davati za uzdržavanje djeteta ......... kn mjesečno, a ostatak iznosa do ukupnih potreba za uzdržavanje djeteta će osiguravati tužiteljica, kojoj kao poseban doprinos u uzdržavanju valja uzeti u obzir brigu oko čuvanja i odgoja djeteta.

Dokaz: pribavljanje podataka o primanjima tužiteljice i tuženika u .................. d.o.o. i  ............ d.d. službenim putem

 

5. U interesu djeteta je da ima stalne i redovite susrete s ocem. Tužiteljica predlaže da se to uredi na način da otac može odvoditi dijete k sebi svaki utorak od ... do ... sati i svaku drugu subotu od ... sati do nedjelje do ... sati.

Dokaz: saslušanje stranaka

 

6. Uzevši u obzir sve gore navedeno, tužiteljica zbog nesuglasnosti naravi bračnih drugova, koja je uzrokovala teški i trajni poremećaj njihovih odnosa traži da sud temeljem čl. 50. Obiteljskog zakona donese

 

PRESUDU

I.  Razvodi se brak zaključen između tužiteljice ............ rođene ........ i tuženika .............., oboje iz ................., koji je brak zaklju­čen .............. godine, a upisan je u matičnu knjigu vjenčanih koja se vodi kod  Matičnog ureda u ........ za ..... godinu pod brojem  ....... .

 

II. Dijete stranaka .............., rođena ......... godine povjerava se na čuvanje i odgoj tužiteljici ............. .

 

III. Tuženiku se nalaže da za uzdržavanje mldb. …………… daje iznos od ........... kn  mjesečno, počev od dana tužbe pa nadalje, sa ...... % kamata od dana dospjelosti svakog pojedinog iznosa pa do isplate, time da dospjele obroke plati odjednom u roku od 15 dana, a ostale kako budu dospijevali najkasnije do svakog  ..... u mjesecu.

 

IV. Način održavanja osobnih odnosa oca s djetetom određuje se tako da otac može odvoditi dijete svaki utorak od .... do .... sati, svaku drugu subotu od …. sati do nedjelje do …. sati, te u vrijeme zimskih i ljetnih školskih praznika može s njom provesti sedam dana.

 

V.  Nalaže se tuženiku da tužiteljici nadoknadi parnični trošak u roku od 15 dana.

 

 

Tužiteljica

……………