Egzemplar logotip

OPĆINSKOM SUDU U …………

 

Pravna stvar:

 

Tužitelj:  .............. iz ........................... OIB…………….

Tuženik:  ................ iz ........................ OIB …………….

 

 

TUŽBA

radi poništaja ugovora

Vrijednost predmeta spora …… kn

 

 

1.  Tuženik je na osnovi ugovora o kupoprodaji od …… godine od tužitelja kupio građevinsko zemljište u ............. koje se vodi kao zk. čestica broj ……, u zk ulošku br. .... k. o. ............, površine .... m2 za cijenu od ………  kn. Tužitelj je isplatio tuženika, stupio u posjed navedene nekretnine te upisao tu nekretninu u zemljišnim knjigama na svoje ime.

Dokaz: ugovor o kupoprodaji od ………… godine pod A), zk. izvadak koji se prilaže po B)

 

2. Tužitelj je ugovor iz toč. 1. ove tužbe sklopio pod prisilom. Dana ………… tužitelja na njegovoj kućnoj adresi posjetio tužitelj u društvu nepoznate osobe te mu zaprijetio da će ukoliko odbije sklopiti ugovor tužitelj i njegova obitelj „skupo platiti“. Tužitelj je stoga, a i imajući u vidu kriminalnu prošlost tuženika, u strahu za svoj život i živote svoje obitelji sklopio ugovor opisan u toč. 1. ove tužbe.

Dokaz: saslušanje svjedoka .............. iz ...............

 

3. S obzirom da tužitelj u vrijeme sklapanja ugovora nije imao slobodnu volju za sklapanje ugovora, već je kod njega postojala mana volje jer je na sklapanje tog ugovora bio prisiljen, i stoga na osnovi odredbe čl. 331. Zakona  o obveznim odnosima, „Narodne novine“ br. … predlaže da naslovni sud donese

 

PRESUDU

I.  Poništava se ugovor o kupoprodaji od ……… godine zaključen između stranaka kojim je tuženik prodao, a tužitelj kupio građevinsko zemljište u ............. koja se vodi kao zk. čestica broj ……, u zk ulošku br. .... k. o. ............ površine .... m2 za cijenu od ………  kn.

 

II.  Nalaže se tuženiku da tužitelju nadoknadi trošak ove parnice zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana donošenja presude pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za ….. postotna poena, sve to u roku 15 dana.

 

 

Tužitelj:

………………