Egzemplar logotip

OPĆINSKOM SUDU U ..................

 

Pravna stvar:

 

Tužitelj: ................., iz ..................... OIB ....................

Tuženik:  ................ d.o.o. ...................  OIB ......................

 

 

 

TUŽBA

radi naknade štete

    

1. Tužitelj je u radnom odnosu kod tuženika kao zidar. Dana …….... godine zbog propusta dizaličara tuženika na tužitelja je pala greda i teško ga ozlijedila.

Dokaz: zapisnik Inspekcije rada broj ............ od ............. koji se u preslici prilaže pod A); saslušanje svjedoka .......... iz ...............; prema potrebi saslušanje tužitelja kao stranke

 

2.  Tužitelj je u nesreći tjelesno i duševno stradao. Tužitelj je trpio fizičke boli za koje traži pravičnu novčanu naknadu u iznosu od ........... Kn. Zbog loma kosti ramena tužitelju je smanjena životna aktivnost zbog čega tužitelj trpi duševne boli i traži pravičnu novčanu naknadu od ......... Kn. Za vrijeme bolovanja tužitelj je izgubio dio zarade i to za razdoblje od ........ godine do .......... godine u iznosu od .............. kn neto. Odnosno ukupno ........ Kn.

Dokaz: sudsko-medicinsko vještačenje, priznanje tuženika, prema potrebi financijsko vještačenje.

 

3. Budući da se tuženik i tužitelj nisu sporazumjeli o naknadi štete, stoga tužitelj predlaže temeljem čl. 111. Zakona o radu , „Narodne novine“ br. … sud donese

 

PRESUDU

I.  Tuženiku se nalaže da tužitelju plati na ime pravične novčane naknade za nematerijalnu štetu iznos od ............. Kn sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos teče od …….. pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za …… postotna poena.

 

II.  Tuženiku se također nalaže da tužitelju plati na ime izgubljene zarade iznos od ............. Kn sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos teče od …….. pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za …… postotna poena, svakog pojedinog mjesečnog iznosa plaće do isplate, kao i da tužitelju nadoknadi parnični trošak, sve to u roku 15 dana.

 

 

Tužitelj

 

.......................