Egzemplar logotip

OPĆINSKOM SUDU U ..................

Pravna stvar:

Tužitelj: ................., iz ..................... OIB ....................

Tuženik:  ................ d.o.o. ...................  OIB ......................

 

TUŽBA

radi naknade štete

    

1. Tužitelj i tuženik su dana ............. sklopili Ugovor o radu na neodređeno vrijeme br. .... temeljem kojeg je tužitelj kod tuženika zasnovao radni odnos na radnom mjestu zidara. Tužitelj je započeo sa radom dana ...... .

Dana …….... godine na gradilištu poslovne zgrade u .................. na lokaciji ....................,  zbog propusta dizaličara tuženika na tužitelja je pala drvena greda težine oko 40 kg i teško ga ozlijedila.

Dokaz: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme br. ....; zapisnik Inspekcije rada broj ............ od .............; saslušanje svjedoka ............... iz ...............; saslušanje stranaka

 

2.  Tužitelj je u nesreći tjelesno i duševno stradao. Tužitelj je proveo mjesec dana u bolnici ............. te je dva tjedna trpio fizičke boli srednjeg do jakog intenziteta za koje traži pravičnu novčanu naknadu u iznosu od ........... Kn.

Zbog loma kosti ramena tužitelju je smanjena životna aktivnost zbog čega tužitelj trpi duševne boli i traži pravičnu novčanu naknadu od ......... Kn.

Za vrijeme bolovanja tužitelj je izgubio dio zarade i to za razdoblje od dana ........ godine do .......... godine u iznosu od .............. kn neto, odnosno ukupno ........ kn.

Dokaz: sudsko-medicinsko vještačenje; vještačenje po vještaku za financije

 

3. Tuženik je dana ............. sa tuženikom neuspješno pokušao postići sporazum o naknadi štete.

 

3. Budući da se tuženik i tužitelj nisu sporazumjeli o naknadi štete, to tužitelj predlaže temeljem čl. 111. Zakona o radu, da naslovni sud donese sljedeću

 

PRESUDU

I.  Tuženiku ................. d.o.o. iz ................  se nalaže da tužitelju .............. iz ........... plati na ime pravične novčane naknade za nematerijalnu štetu iznos od ............. Kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana …….. godine do isplate prema prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatoj za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za …. postotna poena, koju kamatnu stopu utvrđuje Hrvatska narodna banka.

 

II.  Tuženiku se također nalaže da tužitelju plati na ime izgubljene zarade iznos od ............. Kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana …….. godine do isplate prema prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatoj za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za …. postotna poena, koju kamatnu stopu utvrđuje Hrvatska narodna banka, svakog pojedinog mjesečnog iznosa plaće do isplate, kao i da tužitelju nadoknadi parnični trošak, sve to u roku 15 dana.

 

 

Tužitelj

 

.......................