Egzemplar logotip

TRGOVAČKI SUD U …………….

 

Pravna stvar:

Tužitelj: ………………. d.o.o. iz ………….. OIB………………… zastupan po ………….. OIB………………..

Tuženik: ………… d.o.o. iz ……………. OIB …………………. zastupan po  ………………… OIB………………..

 

TUŽBA

radi isplate iznosa od: ……….. kn

 

1. Tužitelj se dana ……. godine ugovorom o djelu obvezao za tuženika u roku od …. dana izraditi 25 m3 drvene lamperije po cijeni …. kn po m3, odnosno za cijelu naručenu količinu ukupno ……….  kn, s rokom plaćanja od 8 dana od dana preuzimanja robe.

Dokaz: preslika ugovora o djelu od ………... godine pod A)

 

2. Tužitelj je dana …. tuženiku isporučio prvi dio od 10 m3 drvene lamperije. Međutim dopisom od dana ……… tuženik je obavijestio tužitelja da ne želi preuzeti ostatak narudžbe, budući da je ugovor o djelu iz toč. 1. ove tužbe potpisala neovlaštena osoba i to radnik tuženika ………….. .

Dokaz: preslika dostavnice broj …….. od ……….. godine pod B), preslika dopisa od dana ………… pod C)

 

3. Naknadnom provjerom u sudskom registru tužitelj je utvrdio da radnik ………. doista nije ovlašten zastupnik tuženika, no prihvaćanjem dijela narudžbe proizlazi da je tuženik naknadno odobrio ugovor o djelu iz toč. 1. ove tužbe. Tužitelj smatra da su pravi razlog odbijanja poštivanja pravnog posla iz toč. 1. ove tužbe teškoće u poslovanju u koje je zapao tuženik.

 

4. Slijedom navedenog, tuženik je naknadno odobrio pravni posao iz toč. 1. ove tužbe, ali ne želi dobrovoljno ispuniti svoju obvezu plaćanja ukupne cijene, stoga tužitelj temeljem čl. 312. Zakona o obveznim odnosima predlaže da sud po provedenom postupku donese

 

PRESUDU

Tuženik ………. d.o.o. iz ………….., dužan je platiti tužitelju ………….. d.o.o  iz  …………… iznos od ………. kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od …….. godine do isplate prema prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatoj za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za …. postotna poena, koju kamatnu stopu utvrđuje Hrvatska narodna banka, kao i naknaditi trošak parničnog postupka, u roku 8 dana.

 

Za tužitelja:

……………..