Egzemplar logotip

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu, predsjednik uprave trgovačkog društva ….…….......  donosi dana ………. godine sljedeći

 

PRAVILNIK O RADU

 

Opće odredbe

Članak. 1.

(1) Ovim  Pravilnikom  o  radu  (dalje  u  tekstu:  Pravilnik) uređuje se ustrojstvo, organizacija  rada,  prava  i  obveze  radnika  kod  poslodavca,  plaće, naknade  plaće,  i ostvarivanje materijalnih prava radnika, te postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika.

(2) Pravilnik se neposredno primjenjuje na sve radnike, ako prava i obveze pojedinog radnika nisu povoljnije uređeni ugovorom o radu.

 

Dužnosti radnika

Članak. 2.

(1) Radnik  je  obvezan    savjesno  i  struno  obavljati  ugovorom  o  radu  preuzete  poslove, usavršavati svoje znanje i radne vještine, štititi poslovne interese poslodavca, te pridržavati se strukovnih i stegovnih pravila koja proizlaze iz organizacije posla i pravila struke.

(2) Radnik obavlja poslove radnog mjesta utvrđenog ovim Pravilnikom i ugovorom o radu. Pored poslova iz stavka 1. ovog članka, radnik je dužan po uputama direktora ili neposrednog rukovoditelja obavljati  poslove  koji  su  u  skladu  s  naravi  i  vrstom  posla  radnog  mjesta utvrđenog ugovorom o radu, a iznimno i druge poslove u slučaju kada za to postoji potreba.

 

Unutarnje ustrojstvo

Članak. 3.

(1) Trgovačko društvo ............... je jedinstvena poslovna i ekonomska cjelina koja se sastoji od više ustrojstvenih jedinica.

(2) Ustrojstvene jedinice su oblik povezivanja poslova koje obavljaju pojedini radnici, metoda rada, organizacijskih  i  radnih  postupaka  kojima  se  omogućava  učinkovito,  svrsishodno i racionalno obavljanje djelatnosti ..................... .

(3) Trgovačkim društvom rukovodi predsjednik uprave - direktor.

(4) Ustrojstvenim jedinicama rukovode ...................... .

 

Ugovor o radu

Članak 4.

(1) Radni odnos zasniva se sklapanjem ugovora o radu.

(2) O izboru  kandidata  za  zasnivanje  radnog  odnosa  odlučuje  direktor  Društva  ili  od  strane direktora ovlaštena osoba.

(3) Ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu, osim ako poslodavac ne dokaže suprotno.

(4) Ugovor o radu mora sadržavati sve uglavke propisane Zakonom.

(5) Propust  ugovornih  stranaka  da  sklope  ugovor  o  radu  u  pisanom  obliku,  ne  utječe  na postojanje i valjanost tog ugovora.

(5) Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac je dužan radniku prije početka rada uručiti pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru.

(6) U slučajevima u kojima to Zakon dopušta, može se umjesto pojedinih uglavaka ugovora uputiti na odredbe ovog Pravilnika.

(7) Pri sklapanju ugovora o radu radnik je dužan obavijestiti Društvo o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje onih osoba s kojima radnik dolazi u dodir obavljaju.

 

Upoznavanje radnika s propisima

Članak 5.

Prije stupanja radnika na rad, Društvo mora omogućiti radniku da se upozna s propisima o radnim odnosima te ga je dužan upoznati s organizacijom rada i zaštitom na radu.

 

Sklapanje ugovora o radu

Članak 6.

(1) Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

(2) Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme i to onda kad je prestanak radnog odnosa uvjetovan unaprijed utvrđenim objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.

(3) Radnik  koji  je  sklopio  ugovor  o  radu  na  određeno vrijeme  ima  sva  prava,  obveze  i odgovornosti kao i radnik koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

(4) Poslodavac je dužan obavijestiti radnike koji su kod njega zaposleni na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme o poslovima za koje bi ti radnici mogli kod poslodavca sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, te im omogućiti usavršavanje i obrazovanje pod istim uvjetima kao i radnicima koji su sklopili ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Članak 7.

(1) Posebne uvjete za  zasnivanje radnog odnosa u svakom pojedinom slučaju utvrđuje direktor.

(2) Kao posebni uvjeti mogu se utvrditi:

-  stručna sprema

-  posebna znanja potrebna za uspješno obavljanje posla,

-  radno iskustvo,

-  položen određen ispit.

 

Provjera znanja potrebnog za obavljanje radnog odnosa

Članak 8.

Provjeru znanja, sposobnosti i vještine za obavljanje određenih poslova radnika pri sklapanju ugovora o radu obavlja poslodavac ili od njega ovlaštena osoba. Pod znanjima, sposobnostima i vještinama smatraju se ona znanja i vještine koja su potrebna radi  uspješnog  i  potpunog obavljanja  posla (znanje stranog  jezika,  poznavanje  rada  na računalu, poznavanje strojopisa i sl..).

 

Probni rad

Članak 9.

(1) Probni rad utvrđuje se Ugovorom o radu u trajanju od najdulje šest mjeseci.

(2) Trajanje probnog rada radnika u svakom pojedinom slučaju utvrđuje direktor.

(3) Ako je ugovoren probni rad otkazni rok tijekom probnog rada je 7 dana.

(4) Ugovor o radu prestaje obrazloženjem negativne ocjene probnog rada.

 

Obrazovanje i osposobljavanje za rad

Članak 10.

(1) Poslodavac će omogućiti radniku, u skladu s mogućnostima i potrebama rada, školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje.

(2) Radnik je dužan u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada osposobljavati se i usavršavati za rad.

(3) Tijekom  obrazovanja  za  potrebe  poslodavca  i na koje je upućen od strane poslodavca, radniku pripadaju sva prava kao da je radio.

(4) Međusobna prava i obveze između radnika koji je upućen  na obrazovanje i poslodavca, uređuju se posebnim ugovorom u skladu s ovim pravilnikom i ugovorom o radu.

 

Pripravnici

Članak 11.

(1) Poslodavac  može  osobu  koja  se  prvi  put  zapošljava  u  zanimanju  za  koje se školovala zaposliti kao pripravnika.

(2) Ugovor o radu može se s pripravnikom sklopiti na određeno vrijeme.

(3) Pripravnički staž je različit u odnosu na stupanj stručnog obrazovanja i traje:

- za poslove do zaključno V stupnja obrazovanja najviše šest mjeseci,

- za poslove VI i VII stupnja stručnog obrazovanja dvanaest mjeseci.

(4) Pripravnička se obuka može skratiti za 1/3, osim za srednju strunu spremu, ako ovlaštena osoba u Društvu ocijeni da se pripravnik osposobio za samostalni rad.

 

Stručni ispit

Članak 12.

(1) Ugovorom o radu može se utvrditi obveza polaganja stručnog ispita.

(2) Stručni ispit se polaže pred stručnom osobom koju imenuje poslodavac.

(3) Tijekom  pripravničkog  staža  radnik  ima  pravo  na  plaću  u  visini  80%  plaće pripadajućeg radnog mjesta.

 

Volonterski rad

Članak 13.

(1) Ako je struni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili drugim propisom uvjet za obavljanje poslova  određene  struke  ili  radnog  mjesta,  poslodavac  može  osobu  koja  je  završila školovanje za takvo zanimanje primiti na struno osposobljavanje i bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).

(2) Razdoblje volonterskog rada ubraja se u pripravnički staž.

(3) Volonterski rad može trajati najduže koliko traje pripravnički staž.

(4) Ugovor o volonterskom radu mora se sklopiti u pisanom obliku.

 

Radno vrijeme

Članak 14.

(1) Radno vrijeme iznosi …. sati tjedno.

(2) Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana. Početak i završetak radnog vremena direktor utvrđuje Odlukom, uz obvezu savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom.

 

Ugovor o radu s nepunim radnim vremenom

Članak 15.

S radnikom se može sklopiti ugovor o radu s nepunim radnim vremenom kada opseg i priroda posla odnosno organizacija rada zahtjeva rad u nepunom radnom vremenu. Ako je za stjecanje određenih  prava  važno  prethodno  trajanje  radnog  odnosa, razdoblje rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se radom u punom radnom vremenu.

 

Odmori i dopusti

Članak 16.

Radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima svakoga radnog dana pravo na odmor (stanku) u trajanju od 30 minuta koju koristi u dogovoru s neposrednim rukovoditeljem u vrijeme kada to omogućavaju radne obveze.

 

Trajanje godišnjeg odmora

Članak 17.

(1) Najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora na kojeg radnik ima pravo svake kalendarske godine je … radnih dana.

(2) Trajanje godišnjeg odmora utvrđenog stavkom 1. ovog članka povećava se :

- prema godinama života:

- do 20 godina života                                    - 1 dan,

- od 21 do 30 godina života                          - 2 dana,

- od 31 do 45 godina života                          - 3 dana,

- preko 45 godina života                               - 4 dana.

- prema radnom stažu:

- od 1 do 5 godina                                         - 1 dan,

- od 6 do 15 godina                                       - 2 dana,

- od 16 do 30 godina                                     - 3 dana,

- preko 30 godina                                          - 4 dana,

(3) Ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi više od … radnih dana.

 

Utvrđivanje korištenja godišnjih odmora

Članak 18.

(1) Predsjednik uprave će vrijeme korištenja godišnjih odmora, a sukladno provedenom savjetovanju sa sindikalnim  povjerenikom za  sve  radnike utvrditi  planom  korištenja godišnjih odmora do 30. lipnja tekuće godine. Do tog roka će, kad  to organizacija rada dopušta, odobravati godišnje odmore na zahtjev radnika. Do 31. ožujka tekuće godine radnici koji se žele koristiti svojim pravom da godišnji odmor koriste u dva dijela, obvezni su o tome izvijestiti predsjednika uprave.

(2) U obavijesti mogu predložiti i vrijeme u koje žele koristiti godišnji odmor o čemu će se ako to organizacija rada omogućuje, voditi računa.

 

Plaćeni dopust

Članak 19.

Radnik ima pravo na plaćeni dopust uz naknadu plaće do sedam radnih dana tijekom godine za važne osobne potrebe osobito u svezi sa sklapanjem braka, porodom supruge, težom bolesti ili smrti člana uže obitelji, a sukladno odredbama Zakona o radu.

 

Neplaćeni dopust

Članak 20.

Poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust za vrijeme kojeg prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.

 

Plaće i naknade

Članak 21.

(1) Poslodavac će radniku za njegov rad isplatiti plaću koja se sastoji od

-  osnovne plaće,

-  stimulativnog dijela plaće.

(2) Osnovna  plaća  radnika za puno radno vrijeme i  normalan  učinak  predstavlja umnožak osnovice i pripadajućeg koeficijenta složenosti poslova.

(3) Osnovica za izračun osnovne plaće utvrđuje se u svoti od …………. kn (bruto).

(4) Za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, radnik ima pravo na povećanu plaću.

 

Razdoblje isplate plaće

Članak 22.

(1) Plaća se isplaćuje za razdoblje koje čini kalendarski mjesec.

(2) Plaća će se isplatiti do … dana u mjesecu za protekli mjesec.

(3) Poslodavac će radniku prilikom isplate plaće uručiti njezin obračun.

 

Stimulativni dio plaće

Članak 23.

(1) Radniku se može isplatiti stimulativni dio plaće kao rezultat posebnog zalaganja i kreativnosti u radu radnika.

(2) Stimulativni dio plaće utvrđuje se u postotku od neto osnovne plaće i to najviše do … %. Isplatu i visinu stimulativnog dijela plaće u svakom pojedinom slučaju utvrđuje direktor.

 

Jednokratni dodatak plaći

Članak 24.

Radniku se može isplatiti jednokratni dodatak na plaću. Jednokratni  dodatak na plaću iz st. 1. ovog članka isplaćuje se u  mjesecu  koji prethodi mjesecu u kojem radnik koristi godišnji odmor.

 

Naknada plaće

Članak 25.

(1) Radnik ima pravo na naknadu plaće u visini njegove osnovne plaće:

-  za vrijeme godišnjeg odmora,

-  plaćenog dopusta,

-  državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom,

-  obrazovanja,  prekvalifikacije  i  stručnog  osposobljavanja na koje je upućen od poslodavca, 

-  drugih slučajeva utvrđenih zakonom i ovim pravilnikom kada njime za pojedine slučajeve nije određena visina naknade u drugom iznosu.

(2) U slučaju odsutnosti s rada zbog privremene spriječenost za rad (bolovanje) zaposleniku

pripada naknada plaće sukladno pozitivnim propisima.

 

Dnevnice i troškovi prijevoza

Članak 26.

(1) Radnik koji je upućen na službeno putovanje u zemlji ima pravo na dnevnicu i na naknadu putnih troškova. Puni iznos dnevnice  se utvrđuje u svoti koja je aktom ministra financija utvrđena kao neoporeziva.

(2) Radniku na službenom putovanju u zemlji pripada dnevnica u punom iznosu za svaka 24 sata provedena na službenom putu i za ostatak vremena preko 24 sata, a duže od 12 sati. Pola dnevnice priznaje se ako je službeno putovanje trajalo 8 do 12 sati.

(3) Radniku se priznaju putni troškovi u iznosu ostvarenog prijevoza sredstvima javnog prometa od mjesta stanovanja, odnosno sjedišta poslodavca, do mjesta u koje je upućen na službeno putovanje.

(3) Radnik ima pravo i na naknadu punog iznosa hotelskog računa za spavanje u visini cijene noćenja u hotelu kojeg je odredio poslodavac.

(4) Troškovi i dnevnice za službena putovanja u inozemstvu obračunavaju se na način kako je to regulirano za tijela državne uprave.

 

Terenski dodatak

Članak 27.

(1) Za vrijeme  rada  i  boravka  izvan  sjedišta  poslodavca  i  izvan  mjesta  radnikovog  stalnog boravka, radnik ima pravo na terenski dodatak u visini koja mu pokriva povećane troškove života zbog boravka na terenu.

(2) Puni  iznos  terenskog  dodatka  utvrđuje  se  u  svoti  koja  je  pravilnikom  ministra  financija utvrđena kao neoporeziva.

(3) Visinu terenskog dodatka utvrđuje direktor u ovisnosti od visine troškova zbog boravka na terenu.

(4) Terenski dodatak se isplaćuje radniku najkasnije posljednji radni dan u mjesecu za slijedeći mjesec. Ako su  radniku  od  strane  poslodavca  osigurani  smještaj  i  prehrana  uz  odgodu plaćanja do isplate terenskog dodatka, terenski se dodatak može obračunati i isplatiti zajedno sa isplatom plaće za mjesec u kojem su usluge smještaja i prehrane korištene.

(5) Isplata dnevnica, naknade za odvojeni život od obitelji i terenskog dodatka međusobno se isključuju.

 

Odvojeni život od obitelji

Članak 28.

(1) Ugovorom o radu poslodavac može ugovoriti sa radnikom isplatu naknade za odvojeni život od obitelji kada radnik živi odvojeno od svoje obitelji.

(2) Naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se zbog pokrića povećanih troškova života ili djelomičnog pokrića tih troškova, a može se odobriti do visine svote koja je aktom ministra financija utvrđena kao neoporeziva.

                                              

Troškovi prijevoza na posao

Članak 29.

(1) Radnik  ima  pravo  na  naknadu  troškova  prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne karte.

(2) U slučajevima kada postoji mogućnost korištenja više alternativnih sredstava javnog prijevoza različite cijene, radnik ima pravo na nadoknadu troškova prijevoza s posla i na posao u visini cijene one vrste javnog prijevoza koja je najpogodnija za poslodavca.

 

Upotreba službenog automobila u privatne svrhe

Članak 30.

(1) Poslodavac može posebnom odlukom ili putnim nalogom odobriti radniku korištenje službenog automobila u privatne svrhe.

(2) Ukoliko radnik ima pravo na korištenje službenog automobila u privatne svrhe, nadoknaditi će mu se troškovi u visini 30% cijene litre benzina po prijeđenom kilometru.

 

Druga materijalna davanja

Članak 31.

Druga  materijalna  davanja (otpremnine kod  umirovljenja, solidarne  pomoći,  poklon  djeci, jubilarne nagrade i sl.) mogu se isplatiti temeljem odluke koju donosi direktor.

 

Otkazni rokovi i otpremnine

Članak 32.

Ako ugovorom o radu nije ugovoren otkazni rok ili otpremnina, poslodavac i radnik otkazuju ugovor o radu pod uvjetima utvrđenim Zakonom o radu.

 

Zaštita prava radnika

Članak 33.

(1) Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od  15  dana  od  dostave  odluke  kojom  je  povrijeđeno  njegovo  pravo,  odnosno  od  dana saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarenje tog prava.

(2) Odluke o ostvarivanju prava  neposredno  se uručuju  radniku  ili dostavljaju preporučenom poštom na posljednju adresu koju je radnik prijavio poslodavcu.

(3) Ako radnik odbije primiti odluku ili je posljednja adresa koju je prijavio poslodavcu pogrešna, dostavljanje se vrši isticanjem na oglasnoj ploči Društva. Danom isticanja odluke na oglasnoj ploči smatra se da je dostava uredno izvršena.

(4) Odbijanje primitka odluke može se  utvrditi u prisutnosti dvoje radnika – svjedoka i tada se smatra da je dostava uredno izvršena.

 

Zabrana diskriminacije

Članak 34.

(1) Zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija na području rada i radnih uvjeta, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju te prekvalifikaciji, sukladno posebnim zakonima.

(2) Ukoliko se zaposlenik ili osoba koja traži posao na bilo koji način smatra diskriminiranim ima pravo Poslodavcu, odnosno osobi koja je odlukom Poslodavca ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi zbog uznemiravanja podnijeti pritužbu zbog povrede zabrane diskriminacije te je ta osoba dužna u povodu pritužbe postupati kao i povodu pritužbe zbog uznemiravanja.

 

Zaštita dostojanstva radnika

Članak 35.

(1) Neovisno od postupka za zaštitu prava radnik koji smatra da je prema njemu nepravedno postupljeno  od  strane  nadređenog  radnika  ili  suradnika,  da  je  izložen  diskriminaciji, uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju zabranjenima Zakonom o radu, uputit će pritužbu osobi ovlaštenoj  posebnom  Odlukom  od  strane  direktora  društva ............ koja će direktora odmah izvijestiti o pristigloj pritužbi i  koja će u roku od 8 dana od dostave pritužbe ispitati sve činjenice i predložiti direktoru potrebne mjere.

(2) Kad osoba iz st. 1. ovog članka primi pritužbu vezanu uz zaštitu dostojanstva radnika, dužna je u roku 8 dana od dana dostave pritužbe ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja radnika ako utvrdi da ono postoji. U postupku ispitivanja i rješavanja pritužbe osoba iz stavka 1. ovoga članka ispitat će radnika koji je podnio pritužbu, osobu na koju se pritužba odnosi, a ako je to nužno radi potpunog i istinitog utvrđivanja činjenica, i druge osobe koje o predmetu pritužbe imaju mogu imati saznanja, te izvesti i druge dokaze. O svakoj provedenoj radnji i iskazu tijekom postupka ispitivanja pritužbe sastavlja se zapisnik koji potpisuje ovlaštena osoba i sudionik u postupku.

(3) Ukoliko osoba iz st. 1. ovog članka utvrdi da je radnik koji je podnio pritužbu izložen  diskriminaciji, uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju zabranjenima Zakonom o radu, obavijestit će upravu Poslodavca o potrebi hitnog poduzimanja mjera radi sprečavanja daljnjeg uznemiravanja radnika. Ovisno o okolnostima slučaja, predlaže da se:

- osoba koja je uznemiravala radnika premjesti na drugo mjesto u prostorijama Poslodavca,

- osoba koja je uznemiravala radnika usmeno opomene,

- osoba koja je uznemiravala radnika pismeno upozori na mogućnost otkaza u slučaju ponavljanja uznemiravanja,

- osobi koja je uznemiravala radnika otkaže ugovor o radu,

(4) Radi održavanja dobrih odnosa u tvrtki od svakog se radnika očekuje da prije nego zatraži pomoć od institucija izvan tvrtke protiv drugog zaposlenika ili protiv same tvrtke, tražiti posredovanje nadređenog radnika ili direktora.

 

Tajnost poslovnih i osobnih podataka

Članak 36.

O svim značajnim pitanjima poslovanja, bilo da su poslovne ili osobne naravi, o pojedinostima organizacije,  kao i o poslovnom  i  proizvodnom  programu  i  postupcima,  kojima se u obavljanju  svojih  radnih  obveza  upoznaju  i  koriste  radnici, smatraju  se poslovnom tajnom.

 

Prikupljanje podataka o zaposlenicima

Članak 37.

(1) Poslodavac prikuplja i obrađuje podatke o radnicima koji su mu potrebni radi urednog vođenja evidencija iz oblasti rada.

Prikupljaju se i vode ovi podaci:

1. ime i prezime radnika,

2. jedinstveni  matični  broj  građana  (JMBG)

3. dan, mjesec i godina rođenja,

4. mjesto rođenja,

5. adresa  prebivališta  ili  boravišta  radnika  (mjesto,  općina  i županija),  te  broj

telefona,

6. mjesto rada,

7. zanimanje,

8. školska sprema,

9. stručno obrazovanje,

10. stručna sprema za obavljanje određenih poslova,

11. poslovi (radno mjesto) na kojem radnik radi,

12. radno vrijeme radnika u satima,

13. radni staž do zaposlenja kod ovog poslodavca,

14. da li je ugovor sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme,

15. da li je radnik invalid rada,

16. zaposlenje kod drugog poslodavca,

17. datum zasnivanja radnog odnosa,

18. datum prestanka radnog odnosa,

19. razlog prestanka radnog odnosa.

(2) Prikupljaju se i obrađuju i oni podaci o radnicima i članovima njihove obitelji čije je vođenje propisano zakonom ili posebnim propisom radi ostvarivanja prava na radu i po osnovi rada odnosno prava iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja.

(3) Podaci o radnicima  prikupljaju se, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa odnosno u svezi s radnim odnosom.

 

Završne odredbe

Članak 38.

(1) Ovaj  Pravilnik  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  njegova  objavljivanja  na  način  propisan Pravilnikom ministra nadležnog za rad.

(2) Pravilnik se mijenja, dopunjuje i stavlja izvan snage na način koji je propisan za njegovo donošenje.

 

 

Predsjednik uprave

……………….

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči poslodavca dana ......... godine, a stupio je na snagu dana ............... godine.