Egzemplar logotip

 

Na temelju čl. 240. Zakona o trgovačkim društvima i članka … Statuta …………… d.d. iz ………(u daljem tekstu Društvo), Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana ………. godine donio je

 

POSLOVNIK O RADU UPRAVE

 

Predmet poslovnika

Članak 1.

(1) Ovim Poslovnikom se uređuje sazivanje, način rada, odlučivanje te ostala pitanja vezana za rad Uprave dioničkog društva.

(2) Odredbe ovog Poslovnika odnose se na članove Uprave i druge osobe koje su nazočne sjednicama i sudjeluju u radu Uprave.

 

Poslovi uprave

Članak 2.

(1) U okviru svoje nadležnosti Uprava donosi zaključke, mjere i druge akte.

(2) Uprava u vođenju poslova i provođenju odluka djeluje kontinuirano, a sjednice održava najmanje jednom tjedno.

(3) U slučaju kolektivnog korištenja godišnjeg odmora, predsjednik Uprave utvrđuje koji član Uprave će u tom razdoblju obavljati funkciju predsjednika Uprave.

 

Sazivanje sjednice

Članak 3.

(1) Sjednice Uprave saziva i vodi predsjednik Uprave.

(2) Svaki član Uprave može uz obrazloženje zatražiti od predsjednika Uprave sazivanje sjednice Uprave.

 

Način rada

Članak 4.

(1) Poziv s materijalima upućuje se članovima Uprave najkasnije sedam dana prije sjednice.

(2) Predsjednik Uprave predlaže dnevni red sjednice zavisno o pripremljenosti materijala.

(3) Uprava može samo u iznimnim slučajevima odlučiti da se na samoj sjednici na dnevni red stave određena pitanja.

(4) Članovi Uprave pripremljene prijedloge za donošenje odluka na sjednici Uprave dostavljaju u potrebnom broju primjeraka tajniku ureda Uprave Društva.

(5) Predsjednik Uprave dužan je pripremljene prijedloge članova Uprave staviti na dnevni red sjednice najkasnije u roku mjesec dana.

 

Sudjelovanje u radu Uprave

Članak 5.

(1) U radu i odlučivanju Uprave sudjeluju samo članovi Uprave.

(2) Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji ili stručnjaci za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

 

Predsjedavanje sjednicama

Članak 6.

(1) Sjednicama Uprave predsjedava predsjednik Uprave.

(2) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Uprave sjednicom predsjedava član Uprave kojeg je odredio predsjednik.

 

Tijek sjednice

Članak 7.

(1) Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na razmatranje, raspravu i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda.

(2) Prijedlog odluke nakon provedene rasprave utvrđuje predsjednik. Uprava odlučuje donošenjem odluka, mjera i drugih akata.

 

Odlučivanje

Članak 8.

(1) Uprava odnosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova. Donijete odluke obvezuju sve članove Uprave.

(2) Odluke se donose javnim glasovanjem, izjašnjavanjem - "Za" ili "Protiv“.

(3) Odsutni članovi mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas pošalju pismom, elektroničkom poštom, faksom, telefonom i korištenjem drugih za to podobnih sredstava

(4) Predsjednik Uprave odgovoran je da Uprava redovito održava sjednice te pravovremeno obavlja poslove utvrđene Zakonom i Statutom Društva.

(5) Članovi Uprave odgovorni su za pravovremeno pripremanje prijedloga za i odlučivanje Uprave, sudjelovanje u radu i odlučivanju na sjednicama Upravi provođenju donijetih odluka.

 

Zapisnik

Članak 9.

(1) O radu sjednice Uprave vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži dnevni red, broj sjednice, datum održavanja sjednice, nazočne i odsutne članove, rezultate glasovanja o pojedinom pitanju, zaključke, akte donijete na sjednici, te osobe kojima se dostavljaju zaključci Uprave.

(3) Zapisnik vodi tajnik ureda Uprave te potpisuje predsjednik Uprave.

(4) Uprava verificira zapisnik većinom ukupnog broja članova.

(5) Član Uprave može u svako doba dobiti uvid u zapisnik sa sjednice Uprave.

 

Ostale odredbe

Članak 10.

(1) Prijedlozi odluka za Upravu i prateće podloge i dokumentacija mogu se koristiti isključivo za interne potrebe.

(2) Zaključci Uprave koji predstavljaju poslovnu ili državnu tajnu trebaju na odgovarajući način biti označeni i evidentirani za što je odgovoran šef ureda Uprave.

(3) Stručne i administrativne poslove za potrebe Uprave obavlja tajnik ureda Uprave.

 

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja na sjednici Nadzornog odbora.

 

 

Predsjednik Nadzornog odbora

…………………